Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Lotos z porozumieniem w sprawie wypłaty nagród

Autor:  WNP.PL (Piotr Apanowicz)  |  20-03-2017 12:36
W toku rozmów między zarządem Grupy Lotos i działającymi w spółce związkami zawodowymi ustalono, że kwota jednorazowej nagrody specjalnej dla pracowników firmy wyniesie w 2017 roku 4000 zł brutto na zatrudnionego.

Celem spotkania związków zawodowych z pracodawcą było wypracowanie docelowego porozumienia w obliczu oficjalnego zakończenia rozmów dotyczących wzrostu wynagrodzeń w Grupie Lotos.

Fot. Shutterstock

W części spotkania uczestniczyli członkowie zspółki, którzy przedstawili stronie społecznej argumenty uzasadniające decyzję o nie przyznaniu w 2017 roku podwyżki systemowej wszystkim pracownikom, co zdaniem Lotosu spotkało się ze zrozumieniem przedstawicieli związków.

Strony zgodziły się, że nowy system wynagradzania i premiowania pracowników powinien w większym  stopniu niż dotychczas spełniać funkcję motywacyjną na obecnym etapie rozwoju spółki. Spółka zapewnia, że działania te w żadnym wypadku nie oznaczają wypowiedzenia obowiązującego od 2004 r. w Grupie Lotos Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP)

Pracodawca zaproponował wypłatę pracownikom spółki, objętym ZUZP, w 2017 r. nagrody specjalnej w kwocie brutto 3 500 zł dla każdego pracownika. W toku rozmów ustalono wysokość nagrody na poziomie 4 000 zł brutto.

Pomimo znacznego zbliżenia stanowisk stron, nie udało się zawrzeć porozumienia ze wszystkimi związkami zawodowymi działającymi w spółce. Nie zważając na ten fakt, Zarząd Grupy Lotos, mając na uwadze bardzo dobre wyniki finansowe firmy oraz chcąc docenić zaangażowanie pracowników, podjął decyzję co do realizacji postanowień w nim zawartych, a co za tym idzie wypłaty ww. nagrody specjalnej.

Co porozumienie oznacza dla pracowników Lotosu? W kwietniu br., wraz z wypłatą za marzec, każdy pracownik objęty ZUZP otrzyma wypłatę pierwszej części nagrody specjalnej w wysokości 2 000 zł brutto. Do otrzymania tej nagrody uprawnieni są wszyscy pracownicy zatrudnieni w spółce w dniu jej wypłaty oraz będący w zatrudnieniu w dniu 2 stycznia 2017 roku. Wypłata drugiej nagrody specjalnej, również w kwocie 2 000 zł brutto, przewidziana jest w terminie do 15 grudnia 2017 r. Uprawnionymi do otrzymania tej nagrody będą pracownicy zatrudnieni w spółce w dniu wypłaty tej nagrody oraz pozostający w zatrudnieniu w dniu 2 stycznia 2017 roku.

Wypłata obu nagród specjalnych nie zmienia dotychczasowego stanowiska zarządu co do przeprowadzenia okresowego przeglądu wynagrodzeń oraz dokonywania zmian wynagrodzeń w indywidualnych przypadkach.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018