Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Inwestor przejął zadłużenie Petrolinvestu

Autor:  WNP.PL (PA)  |  19-05-2017 12:12
Zarząd Petrolinvestu poinformował o zawarciu przez inwestora z branży wydobywczej umowy przelewu na rzecz banków PKO BP i BGK przysługującej im wobec spółki wierzytelności z tytułu zaciągniętego w 2007 r. kredytu na równowartość 300 mln zł.

Zawarcie umowy przelewu wierzytelności nastąpiło w ramach procesu negocjacji i realizacji warunków transakcji polegającej w szczególności na sprzedaży przez spółkę zależną od Petrolinvestu - Occidental Resources - udziałów w firmie OTG na rzecz spółki celowej z grupy spółek działających w interesie wspomnianego inwestora.

Fot. Shutterstock

Zawarcie tej umowy pozwala na przystąpienie do dalszej realizacji uzgodnień spółki i inwestora dokonanych w procesie dotychczasowych negocjacji.

Kluczowe elementy transakcji obejmują m.in. sprzedaż 100 proc. udziałów w spółce OTG na rzecz spółki celowej utworzonej w tym celu przez inwestora, nabycie przez podmiot wskazany przez inwestora zobowiązań Petrolinvestu z tytułu wspomnianej umowy kredytu (którego saldo na dzień 8 maja 2017 r. wynosi 29,48 mln dolarów), a także przyznanie Petrolinvestowi opcji „call” na 70 udziałów serii B spółki celowej (odpowiadających 7 proc. prawu udziału w jej zysku) bez prawa głosu

Petrolinvest podkreśla, że jako konsekwencję nabycia, inwestor wyraził zgodę na uznanie zobowiązania spółki jako spłaconego w całości w zamian za przeniesienie prawa własności do niektórych aktywów stanowiących jej zabezpieczenia.

Powyższa transakcja będzie mogła zostać przeprowadzona w przypadku zrealizowania ostatniego warunku zawieszającego, to jest uzyskania zgody Ministerstwa Energetyki Republiki Kazachstanu na zawarcie umowy sprzedaży 100 proc. udziałów w OTG.

Zarząd Petrolinvestu podkreśla, że spółka nie będzie ponosić jakichkolwiek wydatków związanych z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów przez OTG po zakończeniu transakcji.

Zakładając, że transakcja zostanie sfinalizowana i spółka skorzysta z opcji „call” na 70 udziałów serii B w spółce celowej, w rezultacie Petrolinvest i jej spółki zależne nie będą miały żadnych bezpośrednich zobowiązań wynikających z umowy kredytu PKO, będą posiadać 70 udziałów serii B nowego właściciela spółki OTG z prawami do 7 proc. łącznej dywidendy oraz będą posiadać 79 proc. udziałów w EmbaYugNeft, które to udziały mogą zostać sprzedane lub zagospodarowane z lokalnym partnerem.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018