Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Orlen po raz trzeci publikuje zintegrowany raport roczny

Autor:  wnp.pl (Piotr Apanowicz)  |  13-07-2017 11:57  |  aktualizacja: 13-07-2017 12:06
Raport roczny grupy Orlen za 2016 rok trzeci raz z rzędu przygotowany został w formule zintegrowanej. W założeniu na on pokazywać relacje i zależności pomiędzy finansowymi oraz pozafinansowymi aspektami działalności grupy.

Celem jest prezentacja działalności koncernu, jego modelu biznesowego, strategii, procesu budowy wartości i wyników finansowych z perspektywy kluczowych grup interesariuszy. Aby ten cel skutecznie realizować, układ i treść publikacji opierają się na strukturze i wytycznych rekomendowanych przez Międzynarodową Radę Raportowania Zintegrowanego (IIRC - International Integrated Reporting Council) oraz wytycznych Globalnej Inicjatywy Raportowania (GRI - Global Reporting Initiative). Orlen zapewnia, że raport uwzględnia również kierunki najnowszego prawodawstwa unijnego w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych oraz dotyczących różnorodności.

fot. PTWP

Do 2014 roku spółka publikowała osobno raporty roczne i raporty społecznej odpowiedzialności biznesu. Od chwili powstania PKN Orlen wydał czternaście raportów rocznych i dziesięć społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Od roku 2008 raporty CSR są sporządzane zgodnie z międzynarodowym standardem GRI. Do 2013 roku jako odrębne publikacje ukazywały się także raporty ekologiczne i środowiskowe (w sumie dziesięć raportów).

W sierpniu 2015 roku opublikowany został pierwszy raport zintegrowany PKN Orlen za 2014 rok.

Jednym z celów określonych w strategii CSR PKN Orlen jest dążenie koncernu do bycia postrzeganym jako lider odpowiedzialnego biznesu. W ramach realizacji tego celu firma zobowiązała się do wdrożenia szeregu inicjatyw i działań, w tym właśnie do wprowadzenia raportowania zintegrowanego. Tegoroczna publikacja została przygotowana po raz drugi dla całej grupy Orlen.

W ramach prac nad raportem dokonano kolejnej weryfikacji mapy interesariuszy grupy Orlen. W wyniku aktualizacji została dodana nowa, 19. grupa Interesariuszy: „Innowatorzy i startupy”. Za kluczowych interesariuszy zostali uznani pracownicy, akcjonariusze, klienci i Skarb Państwa.

Jak wynika z raportu, ponad jedną czwartą pracowników grupy Orlen (26 proc.) stanowią kobiety. 56 proc. zatrudnionych to pracownicy fizyczni, a 44 proc. - umysłowi. Natomiast pod względem wykształcenia największą grupę stanowią osoby z wykształceniem wyższym (39 proc.) oraz średnim (35 proc.). Pracownicy z wykształceniem zawodowym to jedynie 23 proc. zatrudnionych, a z podstawowym - 3 proc. zatrudnionych.

Na przestrzeni ostatniej dekady wskaźnik liczby wypadków w grupie diametralnie spadł, z ok. 4 do 1,3-1,4, aczkolwiek w ciągu ostatnich dwóch lat ponownie nieznacznie rósł, z 1,32 w roku 2014 do 1,34 rok później i 1,37 w roku 2016.

Płocki koncern podkreśla, że przywiązuje dużą wagę do kwestii środowiskowych. W 2016 roku aktywa poszukiwawczo-wydobywcze grupy zlokalizowane były na ok. 2,36 mln ha, z tego 1,9 mln ha w Polsce, natomiast zakłady produkcyjne w Polsce, Czechach i na Litwie zlokalizowane były na powierzchni ponad 1,7 mln ha. Wysokość nakładów na inwestycje związane z ochroną środowiska wyniosła w minionym roku 8,34 mln euro, wobec 76,8 mln euro rok wcześniej.

Z raportu wynika, że łączna emisja Zakładu Produkcyjnego w Płocku (nie licząc dwutlenku węgla) w 2016 roku zmniejszyła się o blisko połowę, w tym o ponad 70 proc. dwutlenku siarki, o prawie 23 proc. tlenków azotu, o 10 proc. tlenku węgla i o niemal 21 proc. pyłów.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018