Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Energoinstal na minusie, ale blok w EC Zofiówka prawie gotowy

Autor:  wnp.pl (Tomasz Elżbieciak)  |  07-09-2017 22:14
Na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2017 r. Energoinstal spodziewa się zakończenia budowy bloku fluidalnego 75 MW w Elektrociepłowni Zofiówka. Opóźniony kontrakt dla PGNiG jest jedną z przyczyn notowanych przez grupę ujemnych wyników finansowych.

Na poziomie skonsolidowanym po pierwszym półroczu 2017 r. Energoinstal miał 358,62 mln zł przychodów wobec 296,15 mln zł rok wcześniej. Grupa odnotowała 17,91 mln zł straty netto wobec 0,64 mln zł zysku netto przed rokiem.

Pierwotnie blok w EC Zofiówka miał być gotowy w październiku 2016 r. Skończy się najpewniej na rocznym opóźnieniu.
fot. mat. pras.

Dominujący w przychodach był obrót energią (271 mln zł), którego udział wzrósł o 60 proc. W pozostałych segmentach, związanych pracami budowlano-montażowymi i robotami dla energetyki grupa zanotowała spadki rzędu 20-30 proc.

Na minusie

Grupa odnotowała stratę ze sprzedaży w wysokości 7,65 mln zł. Była ona przede wszystkim wynikiem obniżenia rentowności na kontrakcie na budowę bloku w EC Zofiówka z powodu obniżenia wartości kontraktu o kwotę 7 mln zł.

Energoinstal podał, że w Zofiówce doszło do opóźnień prac budowlanych i montażowych, powstałych głównie po stronie podwykonawców, a także do rozbieżności w stosunku do pierwotnych przedmiarów.

- Energoinstal przewiduje zakończenie inwestycji na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2017 r. Istotnym jest, że zarówno emitent, jak i inwestor dążą wspólnie do jak najszybszego oddania bloku fluidalnego do użytkowania i do zakończenia inwestycji - wskazała spółka.

Dodał, że zgodnie z zapisami kontraktu zamawiającymi przysługuje prawo naliczania kar umownych z tytułu opóźnienia przekazania bloku do eksploatacji począwszy od 1 sierpnia 2017 r.

Zobacz więcej: Blok w EC Zofiówka opóźniony. Energoinstal z karami od PGNiG

Energoinstal, bazując na przewidywanym przez spółkę terminie oddania bloku do użytkowania, podał, że maksymalna wartość potencjalnych kar za okres opóźnienia może wynieść 1,9 mln zł.

- Naliczenie kar jest jedynie prawem zamawiającego i służyć ma pokryciu ewentualnych strat zamawiającego z tytułu opóźnionego oddania bloku do eksploatacji - wskazał Energoinstal.

- Ze względu na istniejące po obu stronach, tj. wykonawcy i zamawiającego, wzajemne rozliczenia, w ocenie Energoinstalu zapłata kar w pełnej wysokości (przy uwzględnieniu wzajemnych roszczeń) jest mało prawdopodobna - dodał.

Na wyniki grupy duży wpływ miała też sytuacja spółki Interbud-West, której kondycja finansowa uległa pogorszeniu. Firma ta złożyła wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Energoinstal dokonał także odpisu na całkowitą wartość udziałów w tej spółce (7 mln zł).

Blok w Zofiówce


Kontrakt podpisano w październiku 2013 r. Jego ówczesna wartość opiewała na 507,84 mln zł netto, a pierwotny termin realizacji wynosił 36 miesięcy.

28 kwietnia - gdy mijał przedłużony termin realizacji – zawarto kolejny aneks, na mocy którego ustalono, że podpisanie protokołu przejęcia bloku do eksploatacji nastąpi do 31 lipca 2017 r.

Ponadto uzgodniono zmianę ceny kontraktu do kwoty 500,84 mln zł netto, uwzględniając zaspokojenie roszczeń zamawiającego z tytułu utraty przyszłego zysku za okres zmiany terminu zakończenia kontraktu. Zamawiającym jest PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa (dawna Spółka Energetyczna Jastrzębie).

Maksymalna łączna kwota kar umownych, należnych od wykonawcy ze wszystkich tytułów opisanych w umowie, nie może przekroczyć 25 proc. wartości netto umowy.

Zadanie obejmuje budowę „pod klucz” bloku wyposażonego w turbinę upustowo-kondensacyjną, kocioł z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym, przystosowanym do współspalania z węglem biomasy oraz mułów węglowych.

Moc elektryczna brutto bloku ma wynosić ok. 75 MWe podczas pracy w sezonie letnim w trybie pełnej kondensacji. Natomiast moc członu ciepłowniczego brutto minimum 110 MWt podczas pracy bloku w szczycie sezonu grzewczego.

Nowy blok będzie stanowił podstawowe źródło ciepła na potrzeby kopalni węgla kamiennego i odbiorców zewnętrznych. Elektrociepłownia Zofiówka została uruchomiona w 1973 r. Obecnie zakład posiada 64 MW zainstalowanej mocy elektrycznej oraz 280,9 MW mocy termicznej.

Rodzinna firma


Głównym akcjonariuszem (62 proc.) Energoinstalu jest spółka W.A.M., której udziałowcami są Stanisław Więcek, szef rady nadzorczej Energoinstalu, oraz jego synowie, Michał (prezes) i Jarosław (wiceprezes). Michał i Jarosław Więckowie posiadają również samodzielnie po nieco ponad 5 proc. walorów w Energoinstalu.

Średnie zatrudnienie w grupie w minionym półroczu 2017 r, wyniosło 676 osób wobec 770 pracowników w pierwszym półroczu 2016 r.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018