Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

PKP chce kar umownych od P.A. Nova za kontrakt na dworzec

Autor:  wnp.pl (TE)  |  12-10-2017 13:07
Na początku września giełdowa spółka odstąpiła od umowy na rewitalizację budynku zabytkowego dworca kolejowego Sosnowiec Maczki. Teraz kolejarze naliczyli firmie kary umowne.

  • Wykonawca i zamawiający wzajemnie przerzucają się winą w sporze o zerwany kontrakt.
  • PKP naliczyły karę umowną, a wykonawca zapowiada wystosowanie roszczeń.
  • Dworzec wybudowano w latach 1839-1848.

Tak miał po rewitalizacji wyglądać dworzec Sosnowiec Maczki.
fot. PKP

- W jego ocenie odstąpienie od realizacji umowy nie nastąpiło z powodu okoliczności leżących po stronie zamawiającego, a spowodowane było działaniami wykonawcy - podała P.A. Nova, cytując stanowisko PKP.

- W związku z powyższym zamawiający naliczył wykonawcy karę umowną w wysokości 20 proc. wynagrodzenia umownego brutto tj. w kwocie 7,77 mln zł i wezwał do jej zapłaty - dodała.

W ocenie zarządu P.A. Nova, jak i kancelarii prawnej reprezentującej spółkę, stanowisko przedstawione przez PKP jest bezzasadne i nie ma odzwierciedlenia w stanie faktycznym.

- Emitent rozpoczął proces szacowania swoich roszczeń wobec zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy z jego winy i zamierza wystąpić do zamawiającego ze stosownym wezwaniem do zapłaty tych roszczeń - wskazała spółka.

- Ze względu na całkowity brak podstaw do obciążania emitenta karami umownymi zarząd podjął decyzję o nietworzeniu rezerwy na poczet wypłaty tychże roszczeń - dodała.

Zerwany kontrakt

Na początku września P.A. Nova informowała, że przyczyną odstąpienia od realizacji umowy jest rezygnacja PKP z realizacji pierwotnego przedmiotu umowy oraz brak decyzji co do ostatecznego przeznaczenia obiektu.

- Pomimo wezwań wykonawcy, zamawiający do dnia odstąpienia od umowy nie usunął zaniechań w wykonywaniu swoich zobowiązań, co uniemożliwia emitentowi prawidłowe jej wykonanie. Odstąpienie od umowy jest zatem konieczne dla ochrony interesów emitenta – informowała P.A. Nova.

Warty 38,9 mln zł brutto kontrakt podpisano w sierpniu 2016 r. P.A. Nova informowała, że zrealizuje to zadanie jako lider konsorcjum, które tworzyły też spółki TWS GB oraz Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Socar.

PKP zapowiadały wcześniej, że zrewitalizowany dworzec Sosnowiec Maczki zostanie przekazany do użytku na rzecz Centrum Naukowo-Dydaktycznego Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej.

Jednostka ma kształcić inżynierów-specjalistów dla branży kolejowej. Studenci Centrum będą mogli odbywać staże i praktyki w spółkach grupy PKP, a w przyszłości mogą stać się również ich pracownikami.

Sosnowiec Maczki

Dworzec był ostatnią stacją Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej Królestwa Polskiego. W specjalnych apartamentach zatrzymywał się tam m.in. car Rosji.

Stacji towarzyszyła komora celna i koszary. Po drugiej stronie rzeki Białej Przemszy znajdował się zabór austriacki, stąd też długo miejsce to nazywano Granicą.

Budynek stacji wybudowano w latach 1839-1848 według projektu architekta Enrico Marconiego. Budowla została wzniesiona na planie wydłużonego prostokąta. Obecna nazwa Maczki jest używana od 1925 r.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018