PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

BUDOWA ULICY WIELKANOCNEJ

Miasto Ełk

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ełk / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

147717/2014

Opis

Ełk: BUDOWA ULICY WIELKANOCNEJ
Numer ogłoszenia: 147717 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 114037 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ełk, ul. M. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 73 26 200, faks 087 73 26 230.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA ULICY WIELKANOCNEJ.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa
ulicy Wielkanocnej o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z utwardzeniem miejsc postojowych, chodników i
wjazdów z kostki brukowej betonowej, budową odcinka kanalizacji deszczowej i linii oświetlenia ulicznego, oraz
budowa odcinka ulicy Św. Ojca Pio o nawierzchni z betonu asfaltowego. W zakres prac do wykonania wchodzi:
1. wykonanie robót rozbiórkowych, 2. wykonanie robót ziemnych, 3. wykonanie podbudowy z kruszywa
łamanego i naturalnego, 4. wykonanie podbudowy z chudego betonu, 5. wykonanie podbudowy z betonu
asfaltowego, 6. wykonanie chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, 7. wykonanie
nawierzchni parkingów i wjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, 8. wykonanie nawierzchni jezdni z
betonu asfaltowego, 8. wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej, 9. wykonanie oświetlenia terenu, 10.
wykonanie trawników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót, SST, dokumentacja
projektowa oraz załącznik graficzny nr 1 (zakres objęty zamówieniem), stanowiące integralną część SIWZ.
Załączony przedmiar robót, dokumentacja projektowa i załącznik graficzny określają planowany zakres robót do
wykonania zamówienia. W załączonej dokumentacji projektowej nawierzchnia jedni ulicy Pio zaprojektowana z
kostki brukowej betonowej. Zamawiający zmienia na nawierzchnię z betonu asfaltowego. Rozliczenie robót
następować będzie wg rzeczywiście wykonanego zakresu prac określonych na podstawie obmiaru robót,
sporządzonego przez kierownika budowy, potwierdzonego przez uprawnionego geodetę i zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru. Jeżeli w toku wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót, które
nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą do obliczenia wynagrodzenia
kosztorysowego, Wykonawca może żądać dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wnosi o przedstawienie
ceny brutto zamówienia wynikającej z kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie załączonego
przedmiaru robót. W kosztorysie ofertowym należy wyszczególnić jednostkowe ceny za wykonanie
poszczególnych pozycji kosztorysowych. W ramach oferowanej ceny wykonawca zobowiązany jest opracować i
zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz do wykonania i utrzymania dróg dojazdowych
i objazdowych na czas budowy, rozebrania i doprowadzenia terenu przyległego do stanu pierwotnego.
Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wyrys terenu przedstawiający aktualny sposób
zagospodarowania i uzbrojenia terenu. Zawarte w przedmiarze, SST nazwy materiałów podano jako przykładowe,
określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji można stosować materiały innych firm, które
odpowiadają zakładanemu standardowi lub ten standard podwyższają. Wszystkie materiały przed ich
wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Wykonawca wyłoniony w ramach niniejszego
postępowania zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy kopii opłaconej
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000 PLN..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.53-7, 45.23.24.52-5, 45.31.61.10-9, 34.92.85.00-3, 45.23.10.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o. o., ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 197306,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 278504,47
Oferta z najniższą ceną: 278504,47 / Oferta z najwyższą ceną: 278504,47
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Burmistrz Miasta Poniatowa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej...
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Poniatowa
(lubelskie)
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych znajdujących się w budynku w Kroczycach
Nieruchomości, lokale, przetarg
Kroczyce
(śląskie)
Zakup i dostawa artykułów spożywczych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zamość
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH