PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

BUDOWA ULICY WIELKANOCNEJ

Miasto Ełk

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ełk / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

147717/2014

Opis

Ełk: BUDOWA ULICY WIELKANOCNEJ
Numer ogłoszenia: 147717 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 114037 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ełk, ul. M. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 73 26 200, faks 087 73 26 230.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA ULICY WIELKANOCNEJ.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa
ulicy Wielkanocnej o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z utwardzeniem miejsc postojowych, chodników i
wjazdów z kostki brukowej betonowej, budową odcinka kanalizacji deszczowej i linii oświetlenia ulicznego, oraz
budowa odcinka ulicy Św. Ojca Pio o nawierzchni z betonu asfaltowego. W zakres prac do wykonania wchodzi:
1. wykonanie robót rozbiórkowych, 2. wykonanie robót ziemnych, 3. wykonanie podbudowy z kruszywa
łamanego i naturalnego, 4. wykonanie podbudowy z chudego betonu, 5. wykonanie podbudowy z betonu
asfaltowego, 6. wykonanie chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, 7. wykonanie
nawierzchni parkingów i wjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, 8. wykonanie nawierzchni jezdni z
betonu asfaltowego, 8. wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej, 9. wykonanie oświetlenia terenu, 10.
wykonanie trawników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót, SST, dokumentacja
projektowa oraz załącznik graficzny nr 1 (zakres objęty zamówieniem), stanowiące integralną część SIWZ.
Załączony przedmiar robót, dokumentacja projektowa i załącznik graficzny określają planowany zakres robót do
wykonania zamówienia. W załączonej dokumentacji projektowej nawierzchnia jedni ulicy Pio zaprojektowana z
kostki brukowej betonowej. Zamawiający zmienia na nawierzchnię z betonu asfaltowego. Rozliczenie robót
następować będzie wg rzeczywiście wykonanego zakresu prac określonych na podstawie obmiaru robót,
sporządzonego przez kierownika budowy, potwierdzonego przez uprawnionego geodetę i zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru. Jeżeli w toku wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót, które
nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą do obliczenia wynagrodzenia
kosztorysowego, Wykonawca może żądać dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wnosi o przedstawienie
ceny brutto zamówienia wynikającej z kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie załączonego
przedmiaru robót. W kosztorysie ofertowym należy wyszczególnić jednostkowe ceny za wykonanie
poszczególnych pozycji kosztorysowych. W ramach oferowanej ceny wykonawca zobowiązany jest opracować i
zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz do wykonania i utrzymania dróg dojazdowych
i objazdowych na czas budowy, rozebrania i doprowadzenia terenu przyległego do stanu pierwotnego.
Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wyrys terenu przedstawiający aktualny sposób
zagospodarowania i uzbrojenia terenu. Zawarte w przedmiarze, SST nazwy materiałów podano jako przykładowe,
określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji można stosować materiały innych firm, które
odpowiadają zakładanemu standardowi lub ten standard podwyższają. Wszystkie materiały przed ich
wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Wykonawca wyłoniony w ramach niniejszego
postępowania zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy kopii opłaconej
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000 PLN..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.53-7, 45.23.24.52-5, 45.31.61.10-9, 34.92.85.00-3, 45.23.10.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o. o., ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 197306,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 278504,47
Oferta z najniższą ceną: 278504,47 / Oferta z najwyższą ceną: 278504,47
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa budynku Portierni wraz z wjazdem na teren SPSK Nr 5 SUM w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Informacja o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lubartów
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH