KOMUNIKAT

Budowa wodociągu dla zapewnienia dostawy wody pitnej do budynku leśniczówki oraz budynku dwurodzinnego zajmowanego przez pracowników Nadleśnictwa...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Prószków / opolskie

Numer ogłoszenia

389840/2014

Opis

Prószków: Budowa wodociągu dla zapewnienia dostawy wody pitnej do budynku leśniczówki oraz budynku dwurodzinnego zajmowanego przez pracowników Nadleśnictwa Prószków w systemie zaprojektuj i wybuduj
Numer ogłoszenia: 389840 - 2014; data zamieszczenia: 27.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 348696 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków, ul. Opolska 11, 46-060 Prószków, woj. opolskie, tel. 077 4648022, 4648036, faks 077 4648022.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wodociągu dla zapewnienia dostawy wody pitnej do budynku leśniczówki oraz budynku dwurodzinnego zajmowanego przez pracowników Nadleśnictwa Prószków w systemie zaprojektuj i wybuduj.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi projektowe i roboty budowlane obejmujące budowę wodociągu do budynku leśniczówki w Chrzelicach 176 i budowę 2 przyłączy do budynku dwurodzinnego w Chrzelicach 179A i 179B.
2. Szczegółowy zakres prac określony jest w Programie Funkcjonalno-użytkowym, który stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.
3. Zakres prac projektowych do wykonania - Etap I /ZAPROJEKTUJ/ obejmuje:
a) Opracowanie projektu zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego
b) weryfikację kompletności wszelkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy,
c) wykonanie niezbędnych badań geologicznych,
d) wykonanie opisowej i graficznej wersji roboczej Projektu budowlanego wraz z opisem technicznym i przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu,
e) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wraz z rysunkami szczegółowymi w 5 egz. + wersja elektroniczna na nośniku CD,
f) wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i Kosztorysu Inwestorskiego zgodnie z wymaganiami narzuconymi przez ustawę Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej.
g) uzyskanie wszelkich pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,
h) zapewnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji umowy, w ramach niniejszego zamówienia
i) opracowanie Planu Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia
4. Zakres prac do wykonania ETAP II /WYBUDUJ/ obejmuje:
a) wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projekcie, łącznie z podłączeniem do istniejącego wodociągu,
b) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.),
c) odwodnienie wykopów na czas prowadzonych robót
d) pokrycie wszelkich kosztów i opłat z tytułu uzgodnień, opłat administracyjnych, nadzoru autorskiego, uzbrojenia terenu itp. ,
e) prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót, pomiary inwentaryzacyjne winny objąć poza przedmiotem zamówienia także inne sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce, niezgodne z lokalizacją uwidocznioną na mapach zasadniczych
f) wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej, celem uzgodnienia,
g) wykonanie instrukcji i oznakowań obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami -zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów:
h) zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu techniczno-technologicznego wraz z opracowaniem i przekazaniem Zamawiającemu protokołu z w/w rozruchu,
i) uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy,
j) sporządzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu,
k) zapewnienie w okresie gwarancji pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego
5. Wszelkie niezbędne materiały do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza wykonawca na własny koszt i ryzyko.
6 Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, uzyskanym pozwoleniem na budowę, oraz zachowaniem warunków wynikających z norm technicznych, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zgodnie z wytycznymi niniejszej SIWZ a także jej pozostałymi załącznikami..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-3, 45.23.13.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Roboty Ziemne Arnold Wocław, ul. Bocianowa 19, 46-022 Zawada, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 99956,00
Oferta z najniższą ceną: 99956,00 / Oferta z najwyższą ceną: 119500,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji i innych form doskonalenia/wsparcia dla...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
Budowa kompleksu boisk treningowych w Rzeszowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
Zakup elementów złącznych firmy Parker
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, inne, przetarg nieograniczony
Zielona góra
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH