PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

DOSTAWA 800 SZTUK TRZYKOMOROWYCH STOJAKÓW PRZEZNACZONYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA WORKI O POJEMNOŚCI 120 LITRÓW

Gmina Myszków

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Myszków / śląskie

Numer ogłoszenia

68013/2014

Opis

Myszków: DOSTAWA 800 SZTUK TRZYKOMOROWYCH STOJAKÓW PRZEZNACZONYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA WORKI O POJEMNOŚCI 120 LITRÓW
Numer ogłoszenia: 68013 - 2014; data zamieszczenia: 31.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 71122 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Myszków, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, woj. śląskie, tel. (34) 313 26 82 w. 145, faks (34) 313 50 29.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA 800 SZTUK TRZYKOMOROWYCH STOJAKÓW PRZEZNACZONYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA WORKI O POJEMNOŚCI 120 LITRÓW.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 800 sztuk trzykomorowych stojaków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wytwarzanych
na nieruchomościach zamieszkałych. Stojaki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych winny spełniać następujące wymagania: - stojaki winny być wolnostojące, trzykomorowe, na worki o pojemności 120 litrów, - stelaż stojaka winien być wykonany z rurek stalowych, a pokrywy o średnicy 35cm z blachy ocynkowanej lakierowanej proszkowo, - stojak winien być stabilny i wytrzymujący ciężar 3 napełnionych worków (łączna waga worków z obciążeniem: min. 30 kg),
- w celu skuteczmnego zabezpieczenia przed wysuwaniem worka obciążonego odpadami, mocowanie worka powinno odbywać się za pomocą pierścienia napinanego sprężyną lub za pomocą pierścienia w formie obręczy, - pokrywy winny być szczelnie przylegające do worków i zabezpieczające przed przedostaniem się do nich wody, - wszystkie elementy metalowe stojaka winny być zabezpieczone przed korozją, - wymiary gabarytowe stojaka po ustawieniu winny wynosić: 90 x 120 x 40/50 cm (wys. x szer. x głęb. góra/dół) przy tolerancji wymiarowej: ? 10% (dotyczy każdego z wymiarów), - trzy pokrywy każdego stojaka winny być wykonane w kolorach: żółta, zielona, niebieska, - na pokrywy stojaków winna być naniesiona grafika w formie naklejki o wymiarach 3 x 8 cm (wys. x szer.) przy tolerancji ? 20% z naniesionym elementem graficznym wg. Identyfikacji Wizualnej Miasta Myszkowa oraz napisem: Myszków Rozwija Możliwości - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom w zakresie wskazanym w swojej ofercie. 5. Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie nazw/y (firm/y) podwykonawcy/ów na którego/ych zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje: 1) Składania ofert częściowych; 2) zawarcia umowy ramowej; 3) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 5) rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.11.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.P.-H. SKATOM Sp. z o.o., ul. Staszica 47, 73-130 Dobrzany, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 77736,00
Oferta z najniższą ceną: 77736,00 / Oferta z najwyższą ceną: 100368,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Usługi oświetlenia drogowego w Gminie Dębica, urządzeniami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 ,polegające na wykonywaniu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Dębica
(podkarpackie)
Świadczenie usług prawnych związanych z badaniem zamówień publicznych realizowanych i weryfikowanych przez Ministerstwo Kultury...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Nieruchomość zabudowana położona w dzielnicy Janów
Nieruchomości, budynki mieszkalne, przetarg
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH