PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa aparatury laboratoryjnej do prowadzenia badań w ramach grantu naukowego nr 89

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

86979/2013

Opis

Olsztyn: Dostawa aparatury laboratoryjnej do prowadzenia badań w ramach grantu naukowego nr 89
Numer ogłoszenia: 86979 - 2013; data zamieszczenia: 23.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 139834 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, ul. Tuwima 10, 10-747 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5234692, faks 089 5234693.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka naukowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatury laboratoryjnej do prowadzenia badań w ramach grantu naukowego nr 89.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej do prowadzenia badań w ramach grantu naukowego nr 89. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część 1 - Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem wraz z wyposażeniem, 1 komplet; Część 2 - Sterylizator laboratoryjny, szt. 1. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 3.Podane przez Zamawiającego wymagania i parametry określające przedmiot zamówienia są minimalnymi. Wykonawca, może zaoferować aparaturę o parametrach wyższych lub rozwiązaniach technologicznych lepszych, w tym korzystniejszych dla środowiska. Udowodnienie rozwiązania równoważnego lub lepszego leży po stronie Wykonawcy i musi mieć odzwierciedlenie w załączonych do oferty materiałach producenta. 4.Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy sprzętu bezpośrednio do pokoju laboratorium/pracowni w siedzibie Zamawiającego, wskazanego w umowie (dotyczy części 1) . 5.Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy sprzętu bezpośrednio do pokoju laboratorium/pracowni w siedzibie Zamawiającego, wskazanego w umowie oraz jego montażu, uruchomienia i przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego (dotyczy części 2). 6.Po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego aparatura powinna być gotowa do poprawnej, bezkolizyjnej pracy w zakresie wszystkich składowych elementów i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów w załączniku nr 1 - specyfikacja. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu konieczne było instalowanie dodatkowych elementów w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą. 7.Wymagany okres gwarancji został wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ. 8.W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis aparatury. 9.W przypadku wymiany uszkodzonego sprzętu obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu, wynikające ze złożonej oferty. 10.Transport sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 11.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze względu na wadę fizyczną lub prawną dostarczonej aparatury..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.50.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem wraz z wyposażeniem
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

LABSYSTEM S.C. E. SUPERATA, M. MARTINI, UL.DOBREGO PASTERZA 100, 31-416 KRAKÓW, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 17366,40
Oferta z najniższą ceną: 17366,40 / Oferta z najwyższą ceną: 24670,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Sterylizator laboratoryjny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SANLAB S.C. JACEK KACZOREK, MAGDALENA BIŃCZAK, UL. ANDRYCHOWSKA 7, 01-447 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10641,96
Oferta z najniższą ceną: 10641,96 / Oferta z najwyższą ceną: 10641,96
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Podłączenie i konfiguracja szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kępice
(pomorskie)
Wykonanie nowych elementów wystroju wnętrza Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Grójec
(mazowieckie)
Modernizacja drogi w miejscowości Horodyszcze.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, roboty budowlane, licytacja elektroniczna
Chełm
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH