KOMUNIKAT

Dostawa i montaż ekranu i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem do Sali Senatu Uniwersytetu Opolskiego

Uniwersytet Opolski

Data publikacji ogłoszenia:

2014-02-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Opole / opolskie

Numer ogłoszenia

39881/2014

Opis

Opole: Dostawa i montaż ekranu i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem do Sali Senatu Uniwersytetu Opolskiego
Numer ogłoszenia: 39881 - 2014; data zamieszczenia: 27.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 38456 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, woj. opolskie, tel. 077 5 415977, faks 077 5415930.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż ekranu i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem do Sali Senatu Uniwersytetu Opolskiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż ekranu i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem do Sali Senatu Uniwersytetu Opolskiego zgodnie z załącznikiem nr 1A - 1C do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.21.20-7, 32.32.20.00-6, 32.32.12.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Shadok AV Piechuła Sp.k., ul. Wolności 404, 41-806 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12705,90
Oferta z najniższą ceną: 12705,90 / Oferta z najwyższą ceną: 23000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Monitoring Miejski Miasta Radlin - I etap
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Radlin
(śląskie)
Przyjęcie w celu unieszkodliwienia odpadów o kodzie 200201,200303,200128,200121*,170101,170107 pochodzących ze zbierania odpadów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
Druga licytacja nieruchomości.
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Częstochowa
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH