PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa lekkiego oleju opałowego do kotłowni

Wójt Gminy Legnickie Pole

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Legnickie Pole / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

24072/2014

Opis

Legnickie Pole: Dostawa lekkiego oleju opałowego do kotłowni
Numer ogłoszenia: 24072 - 2014; data zamieszczenia: 21.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 521932 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignaza Dientzenhofer`a 1, 59-241 Legnickie Pole, woj. dolnośląskie, tel. 076 8582816, faks (076) 858 28 12.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa lekkiego oleju opałowego do kotłowni.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości około 100 tys. litrów w roku 2014, na potrzeby kotłowni zlokalizowanych w obiektach gminnych na terenie gm. Legnickie Pole. Wykaz gminnych obiektów wyposażonych w kotłownie olejowe, do których dostarczany będzie olej opałowy zawiera tabela nr 1. 2.Warunki dostawy oleju opałowego do kotłowni. 1)Wielkość każdorazowej dostawy wynosić będzie minimum 6000 litrów. 2)Dostarczany olej opałowy musi być zgodny z normą PN-C-96024:2001 i poniższymi parametrami: -min. wartość opałowa 42,6 MJ/kg -min temperatura zapłonu 62o C -max. zawartość siarki 0,1% -temperatura płynięcia -20oC -max gęstość w temperaturze 15oC 860kg/m3 -max lepkość kinematyczna w temp. 20oC 6,0mm2/s 3)Dostawca zobowiązany będzie do realizacji sukcesywnych dostaw lekkiego oleju opałowego w zamówionej ilości, na koszt i ryzyko własne, do obiektów wskazanych w zamówieniu (nazwa i adres obiektu), w terminie dwóch dni od dnia otrzymania zamówienia od Zamawiającego. Zamówienia będą składane za pomocą faksu lub e-maila. 4)Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy autocysterną zaopatrzoną w pompę rozładunkową z aktualnym świadectwem legalizacji urządzenia pomiarowego oraz wężem rozładunkowym z złączkami dostosowanymi do otworów wlewowych zbiorników paliwa. Wykonawca może realizować zamówienia wyłącznie przy pomocy osób - pracowników posiadających wymagane prawem uprawnienia do kierowania autocysterną i rozładunku paliw płynnych oraz na sprzęcie posiadającym aktualne badania techniczne odpowiadające wymogom dla transportu paliw płynnych. 5)Każdorazowa dostawa oleju zostanie potwierdzona świadectwem jakości, nie później niż z dniem dostarczenia faktury. Parametry dostarczonego oleju muszą być zgodne ze świadectwem jakości i z obowiązującymi w tym zakresie normami i wymogami dla kotłowni opalanych paliwem płynnym. 6)Dowodem przyjęcia dostawy oleju będzie dokument WZ ze wskazaną faktyczną ilością dostarczonego paliwa, osobną dla każdego z obiektów. Ilość dostarczonego oleju do danego obiektu musi być potwierdzona przez upoważnionego pracownika zamawiającego i dopiero taka może stanowić podstawę do wystawienia faktury. Rozliczenie ilości dostarczonego będzie się odbywało w litrach. 3.Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zostały zawarte w umowie w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej załącznik 3 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 0   Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GAZ PETROL Sp. z o.o., 1 Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 305300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3923,70
Oferta z najniższą ceną: 3923,70 / Oferta z najwyższą ceną: 3923,70
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Usługi oświetlenia drogowego w Gminie Dębica, urządzeniami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 ,polegające na wykonywaniu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Dębica
(podkarpackie)
Świadczenie usług prawnych związanych z badaniem zamówień publicznych realizowanych i weryfikowanych przez Ministerstwo Kultury...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Nieruchomość zabudowana położona w dzielnicy Janów
Nieruchomości, budynki mieszkalne, przetarg
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH