PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa specjalistycznego sprzętu i aparatury do realizacji badań naukowych w grancie 13

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

389620/2014

Opis

Olsztyn: Dostawa specjalistycznego sprzętu i aparatury do realizacji badań naukowych w grancie 13
Numer ogłoszenia: 389620 - 2014; data zamieszczenia: 27.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 321094 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, ul. Tuwima 10, 10-747 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5234692, faks 089 5234693.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Jednostka Naukowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa specjalistycznego sprzętu i aparatury do realizacji badań naukowych w grancie 13.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy - Kodeks cywilny. Postępowanie jest udzielane w częściach, których całkowita wartość wg szacunkowego planu na rok 2014 przekracza 30 tyś euro. 1. Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę specjalistycznego sprzętu aparatury do realizacji badań naukowych w grancie 13, zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do siwz (wymagania minimalne). 2. Zamówienie zostało podzielone na 3 Części. Obejmuje: a) Część 1 - Waga precyzyjna - szt. 1 b) Część 2 - Wytrząsarka laboratoryjna z łaźnią wodną - szt. 1; Wirówka laboratoryjna z wyposażeniem - szt. 1 c) Część 3 - Zmywarka laboratoryjna - szt. 1 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną Część. 4. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia (graniczne warunki techniczno - eksploatacyjne) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę specjalistycznego sprzętu i aparatury do siedziby Zamawiającego, tj. 10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 7, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. 5. Wykonawca, może zaoferować sprzęt i aparaturę o parametrach wyższych lub rozwiązaniach technologicznych lepszych, w tym korzystniejszych dla środowiska. Udowodnienie rozwiązania równoważnego lub lepszego leży po stronie Wykonawcy i musi mieć odzwierciedlenie w załączonych do oferty materiałach producenta. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (aparatura): 1. Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy przedmiotu zamówienia do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. 2. Przedmiot zamówienia powinien być produktem wysokiej jakości, fabrycznie nowym, wolnym od wad materiałowych i prawnych. 3. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. 4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające jego montaż, uruchomienie i bezawaryjną pracę. 5. Oferowany przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami jego producentów. 6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji dostawy. 7. Wykonawca będzie zobowiązany do uruchomienia i przeszkolenia personelu w zakresie użytkowania i utrzymania w sprawności wagi precyzyjnej (część 1), zmywarki laboratoryjnej (część 3) oraz montażu, instalacji, uruchomienia oraz przeszkolenia personelu w zakresie użytkowania i utrzymania w sprawności zmywarki laboratoryjnej. 8. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim. 9. Po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego sprzęt i aparatura powinny być gotowe do poprawnej, bezkolizyjnej pracy w zakresie wszystkich składowych części i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów w załączniku nr 1 - specyfikacja. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowej pracy, konieczne było instalowanie dodatkowych elementów (urządzeń), oprogramowania, w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą. 10. Wymagana gwarancja: a) Część 1 - min. 24 miesiące b) Część 2: wytrząsarka laboratoryjna z łaźnią wodną - min. 24 miesiące, wirówka laboratoryjna z wyposażeniem - min. 36 miesięcy c) Część 3 - min. 12 miesięcy 10. Serwis gwarancyjny powinien być prowadzony przez serwis Wykonawcy, autoryzowany przez producenta. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oferowanego sprzętu i aparatury Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca serwisu gwarancyjnego korzystał z pomocy producenta oferowanego elementu systemu lub jego przedstawiciela, prowadzącego serwis techniczny w wymaganym zakresie. Każda autoryzacja dla serwisu Wykonawcy oraz deklaracja wspierania serwisu przez producenta lub jego przedstawiciela musi mieć formę oświadczenia producenta lub jego przedstawiciela. 11. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis przedmiotu zamówienia. 12. W przypadku wymiany uszkodzonego elementu przedmiotu zamówienia obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu wynikające ze złożonej oferty. 13. Transport przedmiotu zamówienia do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze względu na wadę fizyczną lub prawną dostarczonego sprzętu i-lub aparatury. 15. Dostarczony sprzęt musi być dostosowany do użytkowania z wykorzystaniem napięcia sieciowego w Polsce (230 V;50 Hz)...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.50.00.00-0, 38.31.11.00-9, 42.93.11.00-2, 42.95.90.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Waga precyzyjna - szt. 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE, ul. Bracka 28, 26-600 Radom, ul. Metalowa 6c/5, 10-603 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3956,91
Oferta z najniższą ceną: 3956,91 / Oferta z najwyższą ceną: 4182,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Wytrząsarka laboratoryjna z łaźnią wodną - szt. 1; Wirówka laboratoryjna z wyposażeniem - szt. 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

LABSYSTEM s.c. E. Superata, M. Martini, ul. Dobrego Pasterza 100, 31-416 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24670,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 22449,30
Oferta z najniższą ceną: 22449,30 / Oferta z najwyższą ceną: 32127,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Zmywarka laboratoryjna - szt. 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Agnieszka Kawałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą De Ville Biotechnology, ul. Miła 14, 05-090 Raszyn-Rybie, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43417,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 48871,84
Oferta z najniższą ceną: 48871,84 / Oferta z najwyższą ceną: 78261,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
świadczenie usług transportu prób do badań w kierunku BSE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
Świadczenie kompleksowych usług cateringowych w roku 2015 r. (zamówienie uzupełniające do postępowania OR-10.271.38.2014)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Kraków
(małopolskie)
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY DO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W BARANOWIE W FORMIE ZAKUPU BILETÓW...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Baranów
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH