PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawę urządzeń pomiarowych oraz sprzętu antropologicznego dla Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

4792/2014

Opis

Warszawa: Dostawę urządzeń pomiarowych oraz sprzętu antropologicznego dla Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie
Numer ogłoszenia: 4792 - 2014; data zamieszczenia: 07.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 476700 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5618943, faks 022 5618944.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę urządzeń pomiarowych oraz sprzętu antropologicznego dla Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń pomiarowych oraz sprzętu antropologicznego dla Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie.
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia kompleksowej obsługi w zakresie umożliwienia zakupu i wykonania dostawy przedmiotu zamówienia, zgodnie z Formularzem cenowym - część 1-2, stanowiącym Załączniki Nr 1-2 do Formularza ofertowego zawartego w rozdziale III niniejszej SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy zawartym w rozdziale IV niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne wyodrębnione części zamówienia: część 1 - Urządzenie do pomiaru gęstości kości, część 2 - Kamera do diagnozowania próchnicy. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybraną przez siebie część lub części.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.50.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Urządzenie do pomiaru gęstości kości
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Correct Line s.c., ul. Tyszkiewicza 14/24, 01-182 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30081,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 36933,29
Oferta z najniższą ceną: 36933,29 / Oferta z najwyższą ceną: 36933,29
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Kamera do diagnozowania próchnicy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Marrodent Sp. z o.o., ul. Krasińskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12032,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16524,00
Oferta z najniższą ceną: 16524,00 / Oferta z najwyższą ceną: 16524,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w Żłobku Nr 6 ul. Prac 4c w Tarnowie, remont tarasu i częściowa wymiana ogrodzenia
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Tarnów
(małopolskie)
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie - usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Pińczów
(świętokrzyskie)
Budowa ul. Górnej we Wroniawach - etap I
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wolsztyn
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH