KOMUNIKAT

konserwacja budowlana

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Data publikacji ogłoszenia:

2014-06-27

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

136845/2014

Opis

Warszawa: konserwacja budowlana
Numer ogłoszenia: 136845 - 2014; data zamieszczenia: 26.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 191746 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Trakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5006240, faks 22 6132452.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: konserwacja budowlana.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Prowadzenie bieżącej konserwacji budowlanej wraz z usuwaniem bieżących awarii, wykonywanie napraw w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-7, 45.31.11.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MARKBUD Marek Sójka, Swojska 35, 03-887 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 169554,29 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 161634,00
Oferta z najniższą ceną: 161634,00 / Oferta z najwyższą ceną: 161634,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa aparatu OCT
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Roboty dodatkowe z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Wał Ruda.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Dąbrowa Tarnowska
(małopolskie)
Dostawa sprzętu komputerowego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-17/2015)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH