PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Modernizacja budynku nr 10 w kompleksie wojskowym przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie

Stołeczny Zarząd Infrastruktury

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

160947/2013

Opis

Warszawa: Modernizacja budynku nr 10 w kompleksie wojskowym przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie
Numer ogłoszenia: 160947 - 2013; data zamieszczenia: 13.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 142731 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6840328, faks 022 8250803, 6846704.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka org. MON.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynku nr 10 w kompleksie wojskowym przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót dodatkowych polegających na modernizacji budynku nr 10 w kompleksie wojskowym przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Sprawa 116/2013
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FADBET S.A., ul. 27 Lipca 60, 15-182 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39250,59 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 43168,15
Oferta z najniższą ceną: 43168,15 / Oferta z najwyższą ceną: 43168,15
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne:
Art. 67, ust. 1 pkt. 5 Ustawy Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z dn. 25.06.2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
Uzasadnienie faktyczne:
Roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia dodatkowego nie są objęte zamówieniem podstawowym, tj. zakres nowego zamówienia nie jest objęty żadną dokumentacją projektową opisującą przedmiot zamówienia podstawowego. Wykonanie robót stanowiących zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Zakres robót w przypadku niniejszego zamówienia dodatkowego został wyszczególniony w Protokole konieczności nr 5/2013, zgodnie z którym obejmuje następujące roboty:
1. Wykucie z muru ościeżnic stalowych oraz krat okiennych, wywóz gruzu;
2. Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie;
3. Wklejanie taśmy uszczelniającej w narożnikach;
4. Wykonanie pochwytu stalowego na wspornikach;
5. Montaż przegrody aluminiowej/stalowej z profili.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gąbin
(mazowieckie)
Remont kapitalny klatki schodowej budynku przy ulicy Wiosny Ludów 81 w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Zakup i dostawa oleju opałowego do siedziby Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ruda Śląska
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH