KOMUNIKAT

MODERNIZACJA DANYCH GEOMETRYCZNYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW GMIN CZARNA DĄBRÓWKA (2 OBRĘBY), PARCHOWO, STUDZIENICE I HARMONIZACJA Z...

Powiat Bytowski

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bytów / pomorskie

Numer ogłoszenia

341718/2013

Opis

Bytów: MODERNIZACJA DANYCH GEOMETRYCZNYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW GMIN CZARNA DĄBRÓWKA (2 OBRĘBY), PARCHOWO, STUDZIENICE I HARMONIZACJA Z ISTNIEJĄCYMI DANYMI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYMI ORAZ UZUPEŁNIENIE BAZY DANYCH PROWADZONEJ W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM EWID 2007, OBEJMUJĄCEJ ZBIORY DANYCH INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
Numer ogłoszenia: 341718 - 2013; data zamieszczenia: 23.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 276246 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Bytowski, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, 77-100 Bytów, woj. pomorskie, tel. 59 822 80 00, faks 59 822 80 01.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MODERNIZACJA DANYCH GEOMETRYCZNYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW GMIN CZARNA DĄBRÓWKA (2 OBRĘBY), PARCHOWO, STUDZIENICE I HARMONIZACJA Z ISTNIEJĄCYMI DANYMI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYMI ORAZ UZUPEŁNIENIE BAZY DANYCH PROWADZONEJ W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM EWID 2007, OBEJMUJĄCEJ ZBIORY DANYCH INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje Modernizację danych geometrycznych ewidencji gruntów i budynków gmin Czarna Dąbrówka (2 obręby), Parchowo, Studzienice i harmonizacja z istniejącymi danymi geodezyjno-kartograficznymi oraz uzupełnienie bazy danych prowadzonej w systemie teleinformatycznym EWID 2007, obejmującej zbiory danych infrastruktury informacji przestrzennej. Treść warunków technicznych stanowi załącznik do niniejszej informacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dodatku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4, 71.35.43.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Geobaza Spółka z o.o.,, ul. Łokietka 10/2, 84-300 Lęborku, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 210163,41 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 176751,00
Oferta z najniższą ceną: 176751,00 / Oferta z najwyższą ceną: 209961,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Monitoring Miejski Miasta Radlin - I etap
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Radlin
(śląskie)
Przyjęcie w celu unieszkodliwienia odpadów o kodzie 200201,200303,200128,200121*,170101,170107 pochodzących ze zbierania odpadów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
Druga licytacja nieruchomości.
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Częstochowa
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH