PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Modernizacja drogi leśnej w leśnictwie Samin

Nadleśnictwo Olsztynek

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztynek / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

406888/2013

Opis

Olsztynek: Modernizacja drogi leśnej w leśnictwie Samin
Numer ogłoszenia: 406888 - 2013; data zamieszczenia: 07.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 358492 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Olsztynek, ul. Mrongowiusza 35, 11-015 Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5192003, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi leśnej w leśnictwie Samin.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi leśnej w Leśnictwie Samin o długości
1 848 mb.
KODY CPV 45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45.23.24.52-5 Roboty odwadniające
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowę i roboty ziemne
45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

2. Parametry drogi:
a) długość drogi 1 848 mb
b) jezdnia o szerokości 4,00 m,
c) górna warstwa z kruszywa naturalnego łamanego frakcji 0-31,5 mm grubość 15 cm po zagęszczeniu, stabilizowana mechanicznie,
d) dolna warstwa z kruszywa naturalnego łamanego frakcji 0-63 mm grubość 20 cm po zagęszczeniu, stabilizowana mechanicznie,
e) zjazdy - 9 szt.,
f) mijanki - 6 szt.,
g) place składowe - 3 szt.,
h) przepusty drogowe - 3 szt.

3. Przyjmuje się że Wykonawca przeprowadzi szczegółową wizję lokalną miejsca wykonywanych robót w celu uzyskania niezbędnych informacji do przygotowania oferty. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu obiektu będącego przedmiotem zamówienia.
4. Szczegółowy zakres rzeczowy określa projekt budowlany, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja geotechniczna - załączniki do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.24.52-5, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 5, 14-100 Ostróda, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 848680,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 718022,78
Oferta z najniższą ceną: 718022,78 / Oferta z najwyższą ceną: 1426241,59
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Usługi pralnicze dla Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jej zaopatrzeniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Zegrze
(mazowieckie)
Dostawa sprzętu angiograficznego i wewnątrznaczyniowego na okres 12 miesięcy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
Dostawy owoców i warzyw świeżych.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wejherowo
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH