PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Najem garaży murowanych położonych w Szczecinie

ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-13

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, budynki inne, przetarg, dzierżawa

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczecin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

32510221

Powierzchnia

15 m2

Cena

67 zł

OpisOGŁOSZENIE

ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH - JEDNOSTKA BUDŻETOWA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MARIACKIEJ 25 W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH GARAŻY MUROWANYCH
L.p. Położenie
nieruchomości
Księga wieczysta
(KW)
Nr obrębu
Nr działki
Oznaczenie
Nr garażu
Powierzchnia
garażu
w m?
Droga dojazdowa
w m?
Sposób użytkowania Stawka
wywoławcza
czynszu netto
w zł/m?
Wadium
w zł
OGRANICZENIA
PRZETARGU
1. ul. Budziszyńska 25, 25a, 25b
KW SZ1S/00062338/2
Śródmieście 76
(1076)
Dz. nr 57
Nr 1 14,60 20,00 najem 4,50 200,00 Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości:
ul. Budziszyńska 25, 25a, 25b
2. ul. Dworcowa 9
KW SZ1S/0064010/1
Śródmieście 40
(1040)
Dz. nr 42
brak Nr 23,01 16,54 najem 4,50 200,00 Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości:
ul. Dworcowa 9
3. ul. Lipowa 14
KW 102412
Nad Odrą 73 (3073)
Dz. nr 20/15
brak Nr 18,00 50,00 najem 4,50 200,00 Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości:
ul. Lipowa 13, 14, 15
4. ul. Andrzeja Małkowskiego
KW SZ1S/00140017/7
Śródmieście 41 (1041)
Dz. nr 2/14
Nr 4
15,90 5,00 najem 4,50 200,00 Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości:
ul. Małkowskiego 28, ul. Ks. Bogusława
41 - oficyna
5. ul. Niemierzyńska 30, 31, 32,
ul. Zygmunta Krasińskiego 95, 96, 97
KW SZ1S/00153981/9
Śródmieście 2 (1002)
Dz. nr 16/2

ul. Krasińskiego 96 - oficyna
Nr 2
12,84 brak najem 4,50 200,00 Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości:
ul. Niemierzyńska 30, 31, 32,
ul. Z. Krasińskiego 95, 96, 97
6. ul. Robotnicza
KW SZ1S/00148979/4
Nad Odrą 33 (3033)
Dz. nr 41/10
brak Nr 15,70 23,57 najem 4,50 200,00 Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości:
ul. Robotnicza 19, 20, 20a, 20b, 23, 23a, 23b, 24, 24a, 24b, 24c, 24d, 24e,
ul. Grzymińska 7a, 7b, 9, 9a, 9b,
ul. Studzienna
32 - oficyna
7. ul. Unisławy 4
KW SZ1S/00059759/5
Śródmieście 26 (1026)
Dz. nr 114
brak Nr 14,84 brak najem 4,50 200,00 Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości:
ul. Unisławy 4
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10 WRZEŚNIA 2013 ROKU O GODZ. 10.00 w SIEDZIBIE ZBiLK
przy ul. MARIACKIEJ 25, POKÓJ NR 14, WG OKREŚLONEGO POWYŻEJ HARMONOGRAMU.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
1. Zamieszkiwanie na terenie Gminy Miasto Szczecin w zakresie ww. ograniczeń przetargu (okazanie dowodu tożsamości/dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania).
2. Dysponowanie dokumentem: dowód tożsamości, dowód rejestracyjny, dokument potwierdzający fakt używania pojazdu mechanicznego lub dokumentem, że pojazd zarejestrowany jest na współmałżonka. W przypadku, gdy zgodnie z treścią dowodu rejestracyjnego właścicielem pojazdu jest inny podmiot niż zgłaszający się na przetarg, także dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdem np. umowa leasingu, umowa o używanie pojazdu służbowego, itp.
3. W przypadku osób reprezentujących osobę przystępującą do przetargu - okazanie stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości.
4. Okazanie dowodu wpłaty wadium na wybrany garaż.
5. Złożenie pisemnego oświadczenia, że osoba przystępująca do przetargu nie dysponuje prawem do dzierżawy gruntu pod garaż murowany bądź blaszany, nie dysponuje prawem do innego garażu stanowiącego mienie komunalne lub garażu stanowiącego własność tej osoby.
6. Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.
7. Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.
8. Złożenie pisemnego oświadczenia - pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego -
o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy).
UWAGA Niewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.
Wadium w wysokości 200,00 złotych należy wpłacać do dnia 09 września 2013 r. na rachunek bankowy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych: ING Bank Śląski O/Szczecin 73 1050 0099 6803 0000 0000 0001. Decyduje data wpływu środków na konto ZBiLK. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu, nastąpi w ciągu 14 dni od daty przetargu przekazem bankowym na wskazane konto lub przekazem pocztowym. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
Każdy przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być niższe niż 10 % stawki wywoławczej czynszu netto. Licytacja będzie ważna, gdy którakolwiek z uprawnionych do licytacji osób dokona postąpienia i zostanie jej udzielone przybicie. W przypadku, gdy żadna z osób, które zgłosiły się na przetarg nie dokona minimalnego postąpienia, przetarg uważa się za nierozstrzygnięty.
Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu. Podmiot wygrywający przetarg nie będzie mógł garażu podnajmować, udostępniać ani użyczać osobom trzecim.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony trzy lata, z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przed podpisaniem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu netto.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg, złożyła oświadczenie, o którym mowa w pkt 5 warunków przetargu, niezgodne z prawdą, wynajmujący odstąpi od podpisania umowy najmu z winy oferenta, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi. W sytuacji, gdy taka informacja dotrze do wynajmującego w trakcie trwania umowy najmu, stanowi to podstawę do wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia.
Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz opłaty związane
z eksploatacją garażu oraz opłata za teren pod drogę dojazdową i plac manewrowy w wysokości 0,40 zł/m? netto. Miesięczna stawka opłat netto za 1 m?, za korzystanie z garażu stanowiącego mienie komunalne, może ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym i nie więcej niż o 30%. Czynsz najmu płatny jest do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.
Garaż przejmuje się w istniejącym stanie technicznym, a wszelkie remonty obciążają najemcę.
UWAGA W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia Wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany Wykazu.
UWAGI DODATKOWE
Dotyczy garażu położonego przy ul. Krasińskiego 96 - oficyna.
Garaż znajduje się w kompleksie pomieszczeń gospodarczych usytuowanych w podwórzu nieruchomości Krasińskiego 96. Budynki Krasińskiego 96
front i oficyna są niezgodne z planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczone są do rozbiórki. Wynajmujący może rozwiązać umowę
najmu przedmiotowego garażu przed upływem trzech lat, z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia umowy w przypadku zapotrzebowania przedmiotu najmu przez Gminę na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego.
Garaże wytypowane do przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z zarządcą nieruchomości:
Poz. 1 ZBiLK Rejon 14 telefon: 91-48-29-027
Poz. 2, 4 ZBiLK Rejon 13 telefon: 91-48-88-704
Poz. 3, 6 ZBiLK Rejon 2 telefon: 91-42-16-713
Poz. 5 ZBiLK Rejon 8 telefon: 91-42-43-438
Poz. 7 ZBiLK Rejon 6 telefon: 91-48-88-734/747
Dodatkowych informacji o przetargu udziela Dział Lokali Użytkowych, ul. Mariacka 25, tel. 91/48-86-342 i 91/48-86-367.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.zbilk.szczecin.pli www.bip.um.szczecin.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach ZBiLK i Urzędu Miasta.
ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA
PRZETARGU BEZ PODAWANIA PRZYCZYN.
32510221

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Podłączenie i konfiguracja szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kępice
(pomorskie)
Wykonanie nowych elementów wystroju wnętrza Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Grójec
(mazowieckie)
Modernizacja drogi w miejscowości Horodyszcze.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, roboty budowlane, licytacja elektroniczna
Chełm
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH