PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na...

Gmina Staszów

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Staszów / świętokrzyskie

Numer ogłoszenia

149753/2013

Opis

Staszów: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie - I etap
Numer ogłoszenia: 149753 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 116393 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8642014, faks 015 8643261.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie - I etap.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie: jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej wraz z oświetleniem ulicznym na Osiedlu Małopolskie w Staszowie-I etap obejmujący ulice: Sandomierska, Świętokrzyska, Słowiańska, Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 5.
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie m.in.:
1. Robót przygotowawczych,
2.Robót ziemnych,
3.Robót w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych,
4.Robót w zakresie odwodnienia korpusu drogowego,
5.Robót w zakresie podbudowy,
6.Robót w zakresie oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
7.Robót w zakresie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowej,
8.Robót w zakresie zieleni drogowej,
9.Robót wykończeniowych,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi dokumentami, stanowi załącznik Nr 10 SIWZ.
Zamówienie będzie objęte dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.
Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotowym zamówieniem na okres minimum 3 lat od daty ich odbioru końcowego.
Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1, 45.23.31.20-6, 45.23.24.10-9, 45.23.10.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum-Lider: ADMA Zakład Rem.-Bud. Marian Adamczyk
Partner: Przedsięb. Budowlano-Handlowe ADMA-bis Sp.J. Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk, ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4097913,14 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3442262,04
Oferta z najniższą ceną: 3442262,04 / Oferta z najwyższą ceną: 3845809,65
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zaopatrzenie szpitala w błony do zdjęć RTG oraz jednorazowe wkłady do strzykawki automatycznej Medard Stelland CT wersja 104 SH
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Dostawa ciekłego azotu wraz z dzierżawą poziomego zbiornika ciśnieniowego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Bircza Zadanie jest współfinansowane ze środków...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bircza
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH