PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Obsługa systemu wystawienniczego pod roboczym tytułem Najnowsza architektura Małopolski (dobra kultury współczesnej) wraz z jego modernizacją...

Województwo Małopolskie

Data publikacji ogłoszenia:

2015-04-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

92532/2015

Opis

Kraków: Obsługa systemu wystawienniczego pod roboczym
tytułem Najnowsza architektura Małopolski (dobra kultury współczesnej) wraz z jego modernizacją i
przechowywaniem.
Numer ogłoszenia: 92532 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 33427 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4300394, 6303408,6303122, faks 012 6160144,6303126.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa systemu wystawienniczego pod roboczym
tytułem Najnowsza architektura Małopolski (dobra kultury współczesnej) wraz z jego modernizacją i
przechowywaniem..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
obsługa systemu wystawienniczego pod roboczym tytułem Najnowsza architektura Małopolski (dobra kultury
współczesnej) w minimum 1, a maksimum w 3 lokalizacjach (miejscowościach), wraz z jego modernizacją i
przechowywaniem. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje trzy etapy: 1) etap I - modernizację systemu
wystawienniczego - termin realizacji do 21 dni od dnia podpisania umowy; 2) etap II - obsługę systemu
wystawienniczego podczas jego ekspozycji, od dnia montażu do dnia demontażu, minimalnie w 1 a maksymalnie
w 3 lokalizacjach, każda w odległości nie większej niż 350 km od Krakowa. Zamawiający zapewnia rezerwację
terenu w ww. lokalizacjach, przy założeniu, że jedna ekspozycja to okres 10-14 dni (wliczając czas potrzebny na
montaż i demontaż), z zastrzeżeniem, że każdorazowo o długości ekspozycji decyduje Zamawiający;3) etap III -
odbiór do 7 dni od daty podpisania umowy systemu wystawienniczego ze wskazanego przez Zamawiającego
miejsca znajdującego się na terenie Krakowa wraz z jego załadunkiem i wyniesieniem, przechowywanie systemu
wystawienniczego pomiędzy ekspozycjami oraz po ostatniej ekspozycji - najpóźniej do dnia 1 grudnia 2015 roku.
W tym terminie nastąpi wydanie systemu wystawienniczego Zamawiającemu i jego transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Krakowa, wraz z rozładunkiem i wniesieniem. 3. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z załącznikami), stanowiący załącznik nr 5 do siwz. 4.
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są: nazwy znaków towarowych, patenty lub pochodzenie należy
to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są
produkty równoważne pod względem konstrukcji, kolorystyki, materiałów itp. 5. Przedmiot zamówienia jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 6. Wielkość zamówienia netto (bez podatku VAT)
wynosi około 140 000 zł.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.20.00-2, 60.10.00.00-9, 39.15.40.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.04.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Renata Buszek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Rekreacyjne Renata Buszek, ul. Pana Tadeusza 14/18, 39-200 Dębica, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 167136,00
Oferta z najniższą ceną: 167136,00 / Oferta z najwyższą ceną: 332462,85
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/292/2014
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Druga licytacja lokalu mieszkalnego.
Nieruchomości, mieszkania, licytacja
Elbląg
(pomorskie)
Remont ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kończycach Małych.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Zebrzydowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH