PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły...

Miasto Racibórz

Data publikacji ogłoszenia:

2015-03-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Racibórz / śląskie

Numer ogłoszenia

46134/2015

Opis

Racibórz: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej nr. 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16
Numer ogłoszenia: 46134 - 2015; data zamieszczenia: 03.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 25518 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Racibórz, ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, woj. śląskie, tel. 032 7550710, faks 032 7550725.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej nr. 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej nr. 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1). Wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń w terenie. 2). Ocena stanu technicznego pokrycia dachu pod kątem jego wykorzystania przy adaptacji poddasza. 3). Pozyskanie map zasadniczych do celów projektowych. 4). Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej - 6 kpl. 5). Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień. 6). Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót - 3 kpl. 7). Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 3 kpl. 8). Opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji wymienionej w punktach od 2) do 6) zapisanej w formacie pdf - 3 kpl. 9). Opracowanie przedmiaru w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie Excel w formie umożliwiającej sporządzenie na jego bazie kosztorysu ofertowego (wg. załącznika nr 2). 10). W ramach prawa opcji na odrębne, pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie sprawować 6 - krotny nadzór autorski w ramach i zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, na zasadach określonych w § 9 projektu umowy (załącznik nr 3). 11). W ramach prawa opcji na odrębne, pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca wykona dwukrotną aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami na zasadach określonych w § 10 projektu umowy (załącznik nr 3). 12). Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę. 13). Uwzględnienie w projekcie wytycznych RDOŚ dotyczących montażu budek lęgowych podczas termomodernizacji obiektów (załącznik nr 8). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 5 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 26.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Inwestprojekt, Korporacja Projektantów, ul. Kamienna 21, 47-400 Racibórz, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 22017,00
Oferta z najniższą ceną: 18204,00 / Oferta z najwyższą ceną: 132840,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Burmistrz Miasta Poniatowa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej...
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Poniatowa
(lubelskie)
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych znajdujących się w budynku w Kroczycach
Nieruchomości, lokale, przetarg
Kroczyce
(śląskie)
Zakup i dostawa artykułów spożywczych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zamość
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH