KOMUNIKAT

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły...

Miasto Racibórz

Data publikacji ogłoszenia:

2015-03-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Racibórz / śląskie

Numer ogłoszenia

46134/2015

Opis

Racibórz: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej nr. 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16
Numer ogłoszenia: 46134 - 2015; data zamieszczenia: 03.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 25518 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Racibórz, ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, woj. śląskie, tel. 032 7550710, faks 032 7550725.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej nr. 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej nr. 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1). Wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń w terenie. 2). Ocena stanu technicznego pokrycia dachu pod kątem jego wykorzystania przy adaptacji poddasza. 3). Pozyskanie map zasadniczych do celów projektowych. 4). Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej - 6 kpl. 5). Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień. 6). Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót - 3 kpl. 7). Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 3 kpl. 8). Opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji wymienionej w punktach od 2) do 6) zapisanej w formacie pdf - 3 kpl. 9). Opracowanie przedmiaru w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie Excel w formie umożliwiającej sporządzenie na jego bazie kosztorysu ofertowego (wg. załącznika nr 2). 10). W ramach prawa opcji na odrębne, pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie sprawować 6 - krotny nadzór autorski w ramach i zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, na zasadach określonych w § 9 projektu umowy (załącznik nr 3). 11). W ramach prawa opcji na odrębne, pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca wykona dwukrotną aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami na zasadach określonych w § 10 projektu umowy (załącznik nr 3). 12). Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę. 13). Uwzględnienie w projekcie wytycznych RDOŚ dotyczących montażu budek lęgowych podczas termomodernizacji obiektów (załącznik nr 8). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 5 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 26.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Inwestprojekt, Korporacja Projektantów, ul. Kamienna 21, 47-400 Racibórz, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 22017,00
Oferta z najniższą ceną: 18204,00 / Oferta z najwyższą ceną: 132840,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa traktora ogrodowego dla potrzeb Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Szpitalu Miejskim w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zabrze
(śląskie)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3 328 575,11 zł , z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Dębica
(podkarpackie)
Wzmocnienie potencjału turystycznego Powiatu Sokołowskiego współfinansowane z RPO WM 2007-2013 polegającego na wykonaniu zadań:...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Sokołów Podlaski
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH