PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Opracowanie i wdrożenie portalu internetowego Prognozowanie zatrudnienia opartego na dedykowanej (rekomendowanej) aplikacji pozwalającej na...

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

20308/2012

Opis

Warszawa: Opracowanie i wdrożenie portalu internetowego
Prognozowanie zatrudnienia opartego na dedykowanej (rekomendowanej)
aplikacji pozwalającej na zarządzanie jego treścią CMS (Content
Management System) wraz z asystą techniczną
Numer ogłoszenia: 20308 - 2012; data zamieszczenia: 23.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 310241 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3B, 01-022 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5267511, faks 022 5367514.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie i wdrożenie portalu internetowego
Prognozowanie zatrudnienia opartego na dedykowanej (rekomendowanej)
aplikacji pozwalającej na zarządzanie jego treścią CMS (Content
Management System) wraz z asystą techniczną.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia objętego
postępowaniem jest opracowanie i wdrożenie portalu internetowego Prognozowanie zatrudnienia (PIPZ) opartego
na dedykowanej (rekomendowanej) aplikacji pozwalającej na zarządzanie jego treścią CMS (Content Management
System) wraz z asystą techniczną, w lokalizacji (www.prognozowaniezatrudnienia.pl) pozostającej w dyspozycji
Zamawiającego, w szczególności: a) opracowanie projektu portalu na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego wskazówek (koncepcja zawartości tematycznej, architektura informacji i nawigacji portalu), b) opracowanie kreacji graficznej PIPZ, c) zoptymalizowanie stron portalu pod kontem wyszukiwarek (Google, Onet, WP, Big, Inte-ria, Yahoo), d) udostępnienie w panelu administracyjnym szczegółowych statystyk tzw. przekierowań z wyszukiwarek internetowych, e) wdrożenie dostosowanej do potrzeb PIZP aplikacji CMS, f) wykonanie i wdrożenie PIZP, g) wykonanie testu poprawności wyświetlania PIZP, h) wykonanie testu bezpieczeństwa, i) udzielenie Zamawiającemu licencji dla systemu zarządzania treścią (CMS), j) udzielenie gwarancji na działanie PIZP na okres 12 miesięcy od dnia odbioru PIPZ przez Zamawiającego, k) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji PIZP, l) zapewnienie Zamawiającemu asysty technicznej zgodnie ze
wskazaniami § 3 pkt. 1 ust. 12 SIWZ na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, m) przeprowadzenie szkoleń z obsługi panelu administracyjnego dla wskazanych przedstawi-cieli Zamawiającego, min. 2 x po 8 godzin, w siedzibie Zamawiającego, n) instalacja PIZP na wskazanym przez Zamawiającego serwerze. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający m.in. wymagania techniczne dla PIZP, wymagania dla CMS wraz z opisem modułów CMS znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ. 4. Portal ma składać się z: a) części informacyjnej - zwierającej informacje na temat problematyki rynku pracy i prognozowania zatrudnienia; b) części aplikacyjnej - na PIZP będzie zaimplementowane narzędzie prognostyczne służące prognozowaniu zatrudnienia w Polsce dostępne on-line; c) części usługowej dla projektu - zawierającej wybrane informacje na potrzeby realizacji projektu przez Zamawiającego; d) części integracyjnej - umożliwiającej skupienie wokół PIPZ środowiska osób zajmujących się problematyką prognozowania zatrudnienia; e) części edukacyjnej - przybliżenie szerszej opinii społecznej problematyki rynku pracy i prognozowania zatrudnienia. 5. Wykonawca w ramach przedsięwzięcia jest zobowiązany do: a. opracowania projektu portalu na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego wskazówek (koncepcja zawartości tematycznej, architektura informacji i nawigacji portalu), b. opracowania kreacji graficznej PIPZ, c. zoptymalizowania stron portalu pod kontem wyszukiwarek (Google, Onet, WP, Big, Interia, Yahoo), d. udostępnienia w panelu administracyjnym szczegółowych statystyk tzw. przekierowań z wyszukiwarek internetowych , e. wdrożenia dostosowanej do potrzeb PIZP aplikacji CMS, f. wykonania i wdrożenia PIZP, g. wykonania testu poprawności wyświetlania PIZP, h. wykonania testu bezpieczeństwa, i. udzielenia Zamawiającemu licencji dla systemu zarządzania treścią (CMS), j. udzielenie gwarancji na działanie PIZP na okres 12 miesięcy od dnia odbioru PIPZ przez Zamawiającego, k. wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji PIZP, l. zapewnienie Zamawiającemu asysty technicznej na okres 12 miesięcy od dnia pod-pisania umowy, m. przeprowadzenia szkoleń z obsługi panelu administracyjnego dla wskazanych przedstawicieli Zamawiającego, min. 2 x po 8 godzin, w siedzibie Zamawiającego, n. instalacji PIZP na wskazanym przezZamawiającego serwerze..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.24.30.00-0, 72.41.30.00-0, 72.26.50.00-0, 72.26.30.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: zamówienie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - w związku z realizacją projektu partnerskiego IPiSS i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich pn. Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NET PC Sp. z o.o., Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 62730,00
Oferta z najniższą ceną: 37994,70 / Oferta z najwyższą ceną: 182655,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej na zadanie pn.: przebudowa drogi powiatowej nr 1236W Opinogóra - Pałuki -...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ciechanów
(mazowieckie)
Remont pomieszczeń i remont instalacji elektrycznych (instalacji gniazdowej i sieci strukturalnej) w lokalu Biblioteki-...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Odbudowa uszkodzonego w wyniku działania żywiołu prawostronnego wału rzeki Odry w km 175+500-176+700 (km wału 6+400 - 7+700 )...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH