PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Opracowanie PI i DP-K dla zadania: Przebudowa części budynku nr 4 wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb dowództwa operacyjnego SIŁ...

Stołeczny Zarząd Infrastruktury

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg ograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

149004/2012

Opis

Warszawa: Opracowanie PI i DP-K dla zadania: Przebudowa części budynku nr 4 wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb dowództwa operacyjnego SIŁ Zbrojnych w kompleksie wojskowym przy ul. Radiowej 2 w Warszawie.
Numer ogłoszenia: 149004 - 2012; data zamieszczenia: 10.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 34726 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6840328, faks 022 8250803, 6846704.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna MON.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie PI i DP-K dla zadania: Przebudowa części budynku nr 4 wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb dowództwa operacyjnego SIŁ Zbrojnych w kompleksie wojskowym przy ul. Radiowej 2 w Warszawie..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego zadania - Przebudowa części budynku nr 4 wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych w kompleksie wojskowym przy ul. Radiowej 2 w Warszawie obejmującego:
Etap I - Wykonanie programu inwestycji (w oparciu o potrzeby użytkownika ujęte w minimalnych wojskowych wymaganiach organizacyjno - użytkowych niezbędnych do ustalenia zakresu rzeczowego programowanego zadania).
Etap II - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej (w oparciu o zatwierdzony program inwestycji będący wynikiem realizacji Etapu I.
Etap III - pełnienie nadzoru autorskiego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Usług dla Budownictwa MABUD Danuta i Marian Mazgaj, ul. Kozielska, 44-121 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 190000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 191880,00
Oferta z najniższą ceną: 191880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 330870,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa odczynników chemicznych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, zamówienie z wolnej ręki
Katowice
(śląskie)
Dostawa materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach wojewódzkich województwa lubelskiego w 2015 roku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH