PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Biała

Gmina Biała

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Biała / opolskie

Numer ogłoszenia

501314/2013

Opis

Numer ogłoszenia: 501314 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 491464 - 2013 data 29.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Biała, ul. Rynek 10/2, 48-210 Biała, woj. opolskie, tel. 77 4388542, 4388540, fax. 77 4387679.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia prowadzenie Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej: PSZOK) na terenie gminy Biała. 2. Zamawiający szacuje że w ciągu 2014r trafi nie więcej niż 150 Mg/rok łącznie wszystkich frakcji odpadów przewidzianych do odbioru w PSZOK. Dane dotyczące gminy Biała: 1) liczba miejscowości; 30 2) liczba mieszkańców z deklaracji na dzień 30 października 2013r. : 8 135 osób 3. Wymagania szczegółowe: 1) PSZOK jest zlokalizowany na terenie gminy Biała dokładnie w miejscowości Biała na (działka nr 2079/1) ul. Lipowa 1. Teren jest wynajmowany przez Zamawiającego, opłatę za dzierżawę terenu opłaca Zamawiający. 2) PSZOK powinien być otwarty od poniedziałku do piątku w godz: od 11:00 do 17:00 sobota w godz: od 9:00 do 14:00 z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy, 3) Miejsce przyjmowania odpadów powinno być oznakowane w sposób widoczny oraz posiadać tablicę informacyjna na której znajduje się regulamin PSZOK, 4) PSZOK powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów m. in. prawa budowlanego, ochrony środowiska , przepisów BHP i PPOŻ, 5) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji umowy aktualnych przepisów prawa, a w szczególności: a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21), b) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. Nr 104 poz. 868), c) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). d) Uchwała nr XVIII.216.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała, e) Uchwała nr XXII.261.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 6) Rodzaje odpadów, które będą odbierane w PSZOK są określone w Regulaminie korzystania z PSZOK (załącznik nr 5 do SIWZ) 4. Wykonawca posiada lub będzie posiadał w dniu rozpoczęcia świadczenia przedmiotu umowy aktualne zezwolenie i wymagane prawem decyzje: a) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów. 5. Do zadań wykonawcy należy: a) przyjmowanie odpadów od mieszkańców zgodnie z regulaminem korzystania z PSZOK, b) weryfikowanie, czy osoby przywożące odpady są uprawnione do korzystania z PSZOK (uprawnienie takie przysługuje wyłącznie mieszkańcom gminy Biała po okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. c) utrzymanie porządku na terenie PSZOK, d) prowadzenie ewidencji zapełnionych kontenerów, e) raz na kwartał informacja z PSZOK w zakresie uzgodnionym z wykonawcą. f) przekazanie, na własny koszt które trafiły na teren PSZOK, do odpowiednich odbiorców, g) prowadzenie ewidencji przyjmowanych odpadów zgodnie z formularzem przyjęcia odpadów (załącznik do regulaminu PSZOK), h) ponoszenie wszelkich opłat wynikających z prowadzenie PSZOK (opłaty stałe: woda, prąd, telefon itp., wynagrodzenie pracowników), i) uruchomienie numeru np.: komórkowego bezpośrednio do PSZOK. Przekazanie informacji (numeru) o numerze Wykonawcy, j) składanie miesięcznych zestawień do 10 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni w formie pisemnej w zakresie: - kopia formularzu przyjęcia odpadów do PSZOK, - zestawienie przyjmowanych odpadów do PSZOK, - karta wywozowa, - karta przyjęcia odpadów na składowisko, k) wyposażenie w odpowiednie kontenery i pojemniki na gromadzenie selektywnie zebranych odpadów w ilości i wielkości zapewniającej bieżące przyjmowanie odpadów w sposób nie powodujących ich przepełnienia i magazynowania niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający udostępnia 4 kontenery KP-7 i 1 kontener KP- 5.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia prowadzenie Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej: PSZOK) na terenie gminy Biała. 2. Zamawiający szacuje że w ciągu 2014r trafi nie więcej niż 150 Mg/rok łącznie wszystkich frakcji odpadów przewidzianych do odbioru w PSZOK. Dane dotyczące gminy Biała: 1) liczba miejscowości; 30 2) liczba mieszkańców z deklaracji na dzień 30 października 2013r. : 8 135 osób 3. Wymagania szczegółowe: 1) PSZOK jest zlokalizowany na terenie gminy Biała dokładnie w miejscowości Biała na (działka nr 2079/1) ul. Lipowa 1. Teren jest wynajmowany przez Zamawiającego, opłatę za dzierżawę terenu opłaca Zamawiający. 2) PSZOK powinien być otwarty od poniedziałku do piątku w godz: od 11:00 do 17:00 sobota w godz: od 9:00 do 14:00 z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy, 3) Miejsce przyjmowania odpadów powinno być oznakowane w sposób widoczny oraz posiadać tablicę informacyjna na której znajduje się regulamin PSZOK, 4) PSZOK powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów m. in. prawa budowlanego, ochrony środowiska , przepisów BHP i PPOŻ, 5) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji umowy aktualnych przepisów prawa, a w szczególności: a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21), b) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. Nr 104 poz. 868), c) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). d) Uchwała nr XVIII.216.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała, e) Uchwała nr XXII.261.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 6) Rodzaje odpadów, które będą odbierane w PSZOK są określone w Regulaminie korzystania z PSZOK (załącznik nr 5 do SIWZ) 4. Wykonawca posiada lub będzie posiadał w dniu rozpoczęcia świadczenia przedmiotu umowy aktualne zezwolenie i wymagane prawem decyzje: a) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów. 5. Do zadań wykonawcy należy: a) przyjmowanie odpadów od mieszkańców zgodnie z regulaminem korzystania z PSZOK, b) weryfikowanie, czy osoby przywożące odpady są uprawnione do korzystania z PSZOK (uprawnienie takie przysługuje wyłącznie mieszkańcom gminy Biała po okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. c) utrzymanie porządku na terenie PSZOK, d) prowadzenie ewidencji zapełnionych kontenerów, e) raz na kwartał informacja z PSZOK w zakresie uzgodnionym z wykonawcą. f) przekazanie, na własny koszt odpadów które trafiły na teren PSZOK, do odpowiednich odbiorców, g) prowadzenie ewidencji przyjmowanych odpadów zgodnie z formularzem przyjęcia odpadów (załącznik do regulaminu PSZOK), h) ponoszenie wszelkich opłat wynikających z prowadzenie PSZOK (opłaty stałe: woda, prąd, telefon itp., wynagrodzenie pracowników), i) uruchomienie numeru np.: komórkowego bezpośrednio do PSZOK. Przekazanie informacji (numeru) o numerze Wykonawcy, j) składanie miesięcznych zestawień do 10 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni w formie pisemnej w zakresie: - kopia formularzu przyjęcia odpadów do PSZOK, - zestawienie przyjmowanych odpadów do PSZOK, - karta wywozowa, - karta przyjęcia odpadów na składowisko, k) wyposażenie w odpowiednie kontenery i pojemniki na gromadzenie selektywnie zebranych odpadów w ilości i wielkości zapewniającej bieżące przyjmowanie odpadów w sposób nie powodujących ich przepełnienia i magazynowania niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający udostępnia 4 kontenery KP-7 i 1 kontener KP- 5.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Gmina Biała Rynek 10 48-210 Biała Pokój nr 13 (Sekretariat)..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Gmina Biała Rynek 10 48-210 Biała Pokój nr 13 (Sekretariat)..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zaopatrzenie szpitala w błony do zdjęć RTG oraz jednorazowe wkłady do strzykawki automatycznej Medard Stelland CT wersja 104 SH
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Dostawa ciekłego azotu wraz z dzierżawą poziomego zbiornika ciśnieniowego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Bircza Zadanie jest współfinansowane ze środków...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bircza
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH