KOMUNIKAT

Przebudowa ul. Podchorążych - budowa ciągu pieszo - rowerowego i zatoki autobusowej , przebudowa jezdni i chodnika na odcinku od skrzyżowania z...

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-02

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Piła / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

69575/2014

Opis

Piła: Przebudowa ul. Podchorążych - budowa ciągu pieszo - rowerowego i zatoki autobusowej , przebudowa jezdni i chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Bydgoską do połączenia z rondem na ul. Kossaka
Numer ogłoszenia: 69575 - 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 43369 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, ul. gen. Władysława Andersa 10, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 67 212 34 25, faks 67 212 46 81.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Podchorążych - budowa ciągu pieszo - rowerowego i zatoki autobusowej , przebudowa jezdni i chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Bydgoską do połączenia z rondem na ul. Kossaka.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, krawężniki i obrzeża, chodnik i ścieżka rowerowa, roboty nawierzchniowe na jezdni, roboty uzupełniające, oznakowanie poziome i pionowe, inwentaryzacja powykonawcza.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SKANSKA S.A., ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2091417,34 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1794534,03
Oferta z najniższą ceną: 1794534,03 / Oferta z najwyższą ceną: 2204232,64
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Działka nr 8/2 obręb 75
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Badania zawartości wybranych związków organicznych w olejach fuzlowych na potrzeby projektu Innowacyjne źródło węgla dla...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gdańsk-Wrzeszcz
(pomorskie)
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH