KOMUNIKAT

Przedmiotem zamówienia jest Usługa: organizacja we wskazanych powiatach 6 eventów - spotkań informacyjnych poświęconych konkursom organizowanym...

Województwo Lubelskie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lublin / lubelskie

Numer ogłoszenia

77075/2013

Opis

Lublin: Przedmiotem zamówienia jest Usługa: organizacja
we wskazanych powiatach 6 eventów - spotkań informacyjnych poświęconych konkursom organizowanym przez Departament EFS w ramach Priorytetu IX POKL ze szczególnym uwzględnieniem poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.(OP.IV.272.22.2013.MG)
Numer ogłoszenia: 77075 - 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 118616 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Lubelskie, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 44 16 636, faks 81 44 06 308; 81 44 16 535.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest Usługa: organizacja
we wskazanych powiatach 6 eventów - spotkań informacyjnych poświęconych konkursom organizowanym przez Departament EFS w ramach Priorytetu IX POKL ze szczególnym uwzględnieniem poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.(OP.IV.272.22.2013.MG).
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Usługa: organizacja
we wskazanych powiatach 6 eventów - spotkań informacyjnych poświęconych konkursom organizowanym przez Departament EFS w ramach Priorytetu IX POKL ze szczególnym uwzględnieniem poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.60.00-3, 74.14.16.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet X Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w 15% z budżetu JST..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ESPRO Consulting Sp. z o.o, ul. Świętoduska, 20-082 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 49800,00
Oferta z najniższą ceną: 49800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 66297,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa traktora ogrodowego dla potrzeb Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Szpitalu Miejskim w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zabrze
(śląskie)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3 328 575,11 zł , z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Dębica
(podkarpackie)
Wzmocnienie potencjału turystycznego Powiatu Sokołowskiego współfinansowane z RPO WM 2007-2013 polegającego na wykonaniu zadań:...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Sokołów Podlaski
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH