KOMUNIKAT

Przetarg nieograniczony na wykonanie ewaluacji ex ante oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej...

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

427968/2013

Opis

Warszawa: Przetarg nieograniczony na wykonanie ewaluacji ex ante oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014-2020.
Numer ogłoszenia: 427968 - 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 166073 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 273 71 50, faks 22 273 89 22.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na wykonanie ewaluacji ex ante oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014-2020..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ewaluacji ex ante oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014-2020..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.00.00-6, 73.22.00.00-0, 90.71.10.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie jest współfinansowanie w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy
Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wykonawcy występujący wspólnie: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z Wrocławia i ATMOTERM S.A z Opola, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 203252,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 243540,00
Oferta z najniższą ceną: 243540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 243540,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa Obiektów Rekreacyjnych w Złejwsi Wielkiej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Zławieś Wielka
(inne)
Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem - DZP.381.91.2014.DW
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH