PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.

GMINA MIASTO PŁOCK

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-11

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty inne, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Płock / mazowieckie

Numer ogłoszenia

32400918

Powierzchnia

1 565 m2

Cena

150 000 zł

OpisPREZYDENT MIASTA PŁOCKA
OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ
nieruchomości niezabudowanych stanowiących według ewidencji gruntów własność Gminy Płock położonych w Płocku, Obręb 1 Podolszyce Borowiczki przy ulicach Mazowieckiej, Chełmińskiej, Małopolskiej objętych Księgą wieczystą
KW PL1P/00058521/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku.
W tabeli poniżej podano informacje dotyczące przedmiotu i warunków przetargów.
Lp. Nr ewid.
działki
ulica
Pow. w m2 Rodzaj
użytków
klasa gruntu
Przeznaczenie
w m.p.z.p.
Cena wywoławcza nieruchom.
w zł (netto)
Wadium
w zł
Minimalne postąpienie
w zł
1. 3689/16
Chełmińska
1355 RVI Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1MN Przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzinne. Przeznaczenie dopuszczalne: funkcje handlowo-usługowe nieuciążliwe dla otoczenia. 125.000,00 12.000,00 1.250,00
2 3688/32
Mazowiecka
765 RIVa jw. 110.000,00 11.000,00 1.100,00
3 3688/9
Małopolska
1043 RIVa, RVI jw. 125.000,00 12.000,00 1.250,00
4
3688/10
Małopolska
244 RIIIb, RIVa jw. 150.000,00 15.000,00 1.500,00
3688/78
Małopolska
1321
---------
Łącznie
pow.:

1565
RIIIb, RIVa 11MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna:
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna.
Przeznaczenie dopuszczalne:
usługi nieuciążliwe.
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.04 r. (Dz.U. nr 54 poz. 535), zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Przedmiotowe nieruchomości położone są w pośredniej części miasta na terenie osiedla Borowiczki, w odległości ok. 6 km od centrum Płocka.
Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku, przyjętym Uchwałą nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 roku działki nr nr 3689/16, 3688/32, 3688/9 i 3688/10 położone są na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie ustala się:
1) Przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzinne,
2) Przeznaczenie dopuszczalne: funkcje handlowo-usługowe, rzemiosła usługowego i innej działalności gospodarczej, nieuciążliwe dla otoczenia lub których uciążliwość nie przekracza poza zewnętrzne ściany budynku, realizowane jako lokale wbudowane w budynkach mieszkalnych bądź dobudowane do tych budynków.
Część działki nr 3688/9 znajduje się na terenie oznaczonym graficznie na rysunku planu nr 31, figurującym w ewidencji jako stanowisko archeologiczne, położone przy ul. Mazowieckiej.
Dla tego terenu ustala się:
1) nakaz poprzedzania wszelkich prac inwestycyjnych badaniami wykopaliskowymi pod nadzorem Wojewódzkiego Archeologa, na koszt inwestora
2) wymóg uzgadniania wszelkiej działalności inwestycyjnej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, ze względu na możliwość występowania zabytkowych warstw kulturowych bądź pozostałości osadnictwa pradziejowego.
Działka nr 3689/16 przy ul. Chełmińskiej obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością przesyłu, polegającym na zlokalizowaniu w południowym narożniku działki złącza kablowego posadowionego na fundamentach betonowych o wymiarach 0,8 m x 0,25 m x 0,8 m oraz na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy złącz i instalacji elektroenergetycznych z nią związanych bez zmiany zakresu lokalizacji wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem.
W odległości ok. 1,5 m od wschodniej granicy działki 3689/16 przebiega napowietrzna linia energetyczna średnich napięć 15 kV, co powoduje, że wschodnia część działki o szerokości ok. 3,5 m znajduje się w strefie bezpieczeństwa od tej linii. W ww. strefie obowiązuje zakaz lokalizacji pomieszczeń związanych ze stałym pobytem ludzi. Na działce znajduje się jedna z nóg trójnogiego słupa energetycznego.
Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Gościniec i rzeki Rosicy w Płocku przyjętym Uchwałą nr 347/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku dz. nr 3688/78 położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 11 MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna.
1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna.
2) Przeznaczenia dopuszczalne: usługi nieuciążliwe.
Działka nr 3688/78 sprzedawana będzie łącznie z sąsiadującą działką nr 3688/10. Przy północnej granicy działki nr 3688/10 zlokalizowany jest słup energetyczny. Północna część działek 3688/78 i 3688/10 znajduje się w pasie bezpieczeństwa od przebiegającej przez działki napowietrznej linii energetycznej średnich napięć.
Przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność gruntowa przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 3688/78 Obr. 1 do drogi publicznej ul. Małopolskiej oznaczonej nr. ewid. działki 3688/5 przez działkę nr 3688/73, Obr. 1 KW PL1P/00058521/4 stanowiącą własność Gminy Płock.
Działki porośnięte są pojedynczymi kilkuletnimi samosiewkami drzew (m.in. brzóz i sosen).
Na przedmiotowych działkach brak uzbrojenia.
Poza działką nr 3689/16 (działka obciążona służebnością przesyłu) nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
Przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości w kolejności podanej w ogłoszeniu odbędą się dnia 19 czerwca 2013 r. od godz. 10 w Urzędzie Miasta Płocka, Stary Rynek 1, pokój 206, II piętro.
Minimalne postąpienie przy licytacji poszczególnych działek nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.
Przystępujący do przetargu powinien:
a) złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami, regulaminem i przedmiotem przetargu,
b) wpłacić wadium na wybraną nieruchomość w wysokości podanej w tabeli do dnia 13 czerwca 2013 r. na konto Urzędu Miasta Płocka - Oddział Finansowo-Księgowy PKO Bank Polski SA 85 1020 3974 0000 5002 0177 9982.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu umowy notarialnej.
Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Oddziale Obrotu Nieruchomościami Gminy, Zespole Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1 (wejście od ul. Kazimierza Wielkiego), pok. E-54, tel. 24 367 14 78 oraz na stronie internetowej www.bip.ump.pl (komunikaty i ogłoszenia/zbycie i dzierżawy nieruchomości Gminy Płock).
Prezydent Miasta Płocka może odwołać przetargi z uzasadnionej przyczyny.
32400918

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Strumień
(śląskie)
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ruciane-Nida
(warmińsko-mazurskie)
Organizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie przepompowni ścieków w Nowym Dworze Gdańskim
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Nowy Dwór Gdański
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH