PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont dróg powiatowych nr 1340K Mokrzyska - Radłów, 1430 K Brzesko - Szczepanów -Borzęcin oraz 1434 K Maszkienice - Wokowice wraz z budową...

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku z siedzibą w Przyborowie

Data publikacji ogłoszenia:

2012-02-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczepanów / małopolskie

Numer ogłoszenia

50870/2012

Opis

Szczepanów: Remont dróg powiatowych nr 1340K Mokrzyska - Radłów, 1430 K Brzesko - Szczepanów -Borzęcin oraz 1434 K Maszkienice - Wokowice wraz z budową chodników przy drogach powiatowych 1434 K w Maszkienicach i 1340 K w Morzyskach
Numer ogłoszenia: 50870 - 2012; data zamieszczenia: 21.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 17470 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku z siedzibą w Przyborowie, Przyborów 366a, 32-823 Szczepanów, woj. małopolskie, tel. 14 6631221, faks 14 6630141.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg powiatowych nr 1340K Mokrzyska - Radłów, 1430 K Brzesko - Szczepanów -Borzęcin oraz 1434 K Maszkienice - Wokowice wraz z budową chodników przy drogach powiatowych 1434 K w Maszkienicach i 1340 K w Morzyskach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont dróg powiatowych nr 1340K Mokrzyska - Radłów, 1430 K Brzesko - Szczepanów -Borzęcin oraz 1434 K Maszkienice - Wokowice wraz z budową chodników przy drogach powiatowych 1434 K w Maszkienicach i 1340 K w Morzyskach
1. Budowa chodnika z kanalizacja deszczową przy drodze nr 1434K długości 300 mb szerokości 2,00 m.
2. Budowa chodnika z kanalizacja deszczową przy drodze nr 1340 K długości 300 mb szerokości 2,00 m.
3. Poszerzenie jezdni o 1,00 m - 600 m2.
4. Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej ścisłej (BA 0/12,8 m) grubości 4 cm (warstwa ścieralna), grubości 4 cm (warstwa wiążąca) z wyrównaniem MMA w ilości 0,050 t/m2 - 3,384 km (17 100 m2) droga 1434K.
5. Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej ścisłej (BA 0/12,8 m) grubości 5 cm z wyrównaniem MMA w ilości 0,050 t/ m2 - 2,810 km (15 287 m2) droga 1340K.
6. Mikrodywanik (powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi) - 2,095 km (11 089 m2).
7. Pogłębienie i odtworzenie drogowych rowów odwadniających - 12 900 mb.
8. Przebudowa obiektu inżynierskiego - przepust skrzynkowy - 1 szt.
9. Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym średnicy 8 cm- 6 408 m2.
10. Zatoka autobusowa - 1 szt.
11. Oznakowanie pionowe i poziome przejść dla pieszych (grubowarstwowe) - 4 szt.
12. Urządzenie bezpieczeństwa ruchu (bariery stalowe ochronne i poręcze ochronne) - 50 mb.
13. Ogrodzenia łańcuchowe - separacja ruchu - 30 mb.
14. Montaż lamp oświetlenia ulicznego - 15 szt..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.40-2, 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7, 45.23.32.60-9, 45.23.24.52-5, 45.23.32.90-8, 45.23.32.80-5, 45.23.32.21-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność - Rozwój.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MOTA- ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2898849,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3036016,22
Oferta z najniższą ceną: 3036016,22 / Oferta z najwyższą ceną: 4168086,24
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zaopatrzenie szpitala w błony do zdjęć RTG oraz jednorazowe wkłady do strzykawki automatycznej Medard Stelland CT wersja 104 SH
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Dostawa ciekłego azotu wraz z dzierżawą poziomego zbiornika ciśnieniowego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Bircza Zadanie jest współfinansowane ze środków...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bircza
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH