PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont drogi gminnej Nockowa - Pola w m. Nockowa

Urząd Gminy Iwierzyce

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Iwierzyce / podkarpackie

Numer ogłoszenia

145536/2012

Opis

Iwierzyce: Remont drogi gminnej Nockowa - Pola w m. Nockowa
Numer ogłoszenia: 145536 - 2012; data zamieszczenia: 08.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 100416 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Iwierzyce, Iwierzyce 80, 39-124 Iwierzyce, woj. podkarpackie, tel. 017 7455950, faks 017 2221444.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Nockowa - Pola w m. Nockowa.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W zakresie rzeczowym projektu (dł. 1900 m): Remont drogi gminnej Nockowa-Pola w miejscowości Nockowa zakłada się następujące roboty:
- wykonanie recyklingu głębokiego na zimno istniejącej nawierzchni żwirowo-gruntowej na gł. 30-35cm z zastosowaniem spoiwa hydraulicznego zapewniającego uzyskanie wytrzymałości warstwy na ściskanie co najmniej Rm = 2,5 MPa (1,5 - 2,5 MPa), na szer. 3,5 m, długości 1700 m,
- wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 8 cm szer. 3,2 m, na długości 200 m,
- wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 15 cm szer. 3,2 m, na długości 1700 m,
- wyrównanie (mechaniczne) podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową szer. 3,0 m przy średniej grubości wyrównania 3 cm (75kg/m2), na długości 1900 m,
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej standard II szer. 3,0 m, na długości 1900 m,
- regulację poboczy drogi poprzez ich ścięcie, uzupełnienie, nadanie odpowiednich spadków i zagęszczenie na szerokości 0,5 m oraz utwardzenie kruszywem łamanym gr. 5 cm..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Skanska S.A., ul . Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 487530,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 457551,14
Oferta z najniższą ceną: 457551,14 / Oferta z najwyższą ceną: 586663,54
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zaopatrzenie szpitala w błony do zdjęć RTG oraz jednorazowe wkłady do strzykawki automatycznej Medard Stelland CT wersja 104 SH
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Dostawa ciekłego azotu wraz z dzierżawą poziomego zbiornika ciśnieniowego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Bircza Zadanie jest współfinansowane ze środków...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bircza
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH