PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont pustostanu w budynku mieszkalnym - ul. Syreny 35 m 23

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

309543/2011

Opis

Warszawa: Remont pustostanu w budynku mieszkalnym - ul. Syreny 35 m 23
Numer ogłoszenia: 309543 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 290207 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, ul. gen. Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6323215, faks 022 6327242.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pustostanu w budynku mieszkalnym - ul. Syreny 35 m 23.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres prac obejmuje: roboty budowlane, roboty sanitarne i roboty elektryczne, zgodnie ze szczegółowym zakresem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, załączonymi do s.i.w.z.
Po wykonaniu robót objętych przedmiotowym zamówieniem Wykonawca winien sporządzić dokumentację powykonawczą w formie inwentaryzacji budowlanej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.41-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FREYBUD
Tatiana Freyberg, ul. Krępowieckiego 7 m 64, 01-456 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14488,64 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 15128,08
Oferta z najniższą ceną: 15128,08 / Oferta z najwyższą ceną: 23759,17
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg ofertowy na sprzedaż odpadów metali
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, inne, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH