PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Rewitalizacja obszaru zdrojowo - uzdrowiskowego Piwnicznej Zdrój. Zagospodarowanie bulwarów nad Popradem i terenów w otoczeniu Pijalni Wód...

Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Piwniczna-Zdrój / małopolskie

Numer ogłoszenia

348037/2011

Opis

Piwniczna-Zdrój: Rewitalizacja obszaru zdrojowo - uzdrowiskowego Piwnicznej Zdrój. Zagospodarowanie bulwarów nad Popradem i terenów w otoczeniu Pijalni Wód Mineralnych.
Projekt nr MRPO.06.01.01-12-167/09. Działanie 6.1 Rozwój miast. Schemat A - Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013.
Numer ogłoszenia: 348037 - 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 292731 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, ul. Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 0-18 4464043, faks 0-18 4464186.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja obszaru zdrojowo - uzdrowiskowego Piwnicznej Zdrój. Zagospodarowanie bulwarów nad Popradem i terenów w otoczeniu Pijalni Wód Mineralnych.
Projekt nr MRPO.06.01.01-12-167/09. Działanie 6.1 Rozwój miast. Schemat A - Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektów zagospodarowania brzegów nad Popradem oraz terenów parkowych, umocnienia brzegów, modernizacja i budowa obiektów sportowo - rekreacyjnych , ogródków jordanowskich

Zadanie obejmuje:
A. Budowę obiektów i zagospodarowanie:
I. Amfiteatr.
a) Parametry techniczne projektowanego obiektu:
- powierzchnia zabudowy 284,25 m2
- powierzchnia całkowita 284,25 m2
- powierzchnia netto 145,73 m2
- max długość 24,38 m
- max szerokość 17,65 m
- max wysokość od poziomu terenu 6,55 m
- ilość kondygnacji 1
- kubatura 360,00 m3

b) Opis konstrukcyjno-budowlany:

Amfiteatr jest obiektem składającym się z muszli koncertowej oraz widowni w formie tarasów ukształtowanych w terenie. Przeznaczony jest na cele publiczne Inwestora. Muszla koncertowa to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, Przekryty półkopułą na konstrukcji stalowej. Zaopatrzony w energię elektryczna na warunkach Zakładu Energetycznego. Konstrukcja muszli stalowa - kratownice z profili zamkniętych oraz krokwie gięte. Widownia ma formę trzech tarasów zielonych z ławkami. Różnica poziomów pomiędzy tarasami to 50cm pomiędzy niższym i bezpośrednio niższym tarasem. Połączone są one schodami ziemnymi. Każdy z tarasów porośnięty jest trawą, jedynie przy jego krawędzi ciągnie się chodnik z nawierzchnią utwardzoną szerokości 80cm. Drewno zabezpieczone owado - i grzybobójczo a także przed wilgocią środkami bezbarwnymi zachowującymi naturalny kolor drewna. Mocowanie do profili za pomocą śrub o płaskich główkach.II. Zagospodarowanie parków na terenie zieleni publicznej lewego brzegu rz. )Poprad) w Piwnicznej-Zdroju.

. roboty rozbiórkowe i wycinka drzew kolidujących z inwestycją,
. murki z kamienia dzikiego - 9,18m3,
. nawierzchnie utwardzone z kostki kamiennej granitowej (kolor szaro-rudy, wysokość 6 cm) wraz z obrzeżami na powierzchni 940 m2 oraz o wysokości 8 cm na powierzchni 25 m2, wraz z obrzeżami na ławie
. elementy małej architektury ( dostawa i montaż):
- ławki parkowe - szt. 27,
- kosze na śmieci - szt. 18,
- stoliki - szt. 4,
. budowa toru kręglowego szt. 1, dostawa wyposażenia toru kręglowego - 2 kpl kule + kręgle,
. urządzenie pola namiotowego o pow. 1470 m2, dostawa band lodowiska 12x25m - 1 kpl, dostawa kontenera sanitarnego z wyposażeniem - 1 kpl,
. wykonanie paleniska na polu namiotowym - szt. 1, dostawa siedzisk - 7 szt., wykonanie murku z kamienia dzikiego - 4,748m3, dostawa i montaż donic na kwiaty - szt. 1, dostawa i montaż masztu - szt. 1,
. dostawa i montaż pomostu systemowego na pływakach
. nawierzchnia betonowe na terenie skate - parku 260 m2,
- dostawa i montaż urządzeń skate - parku (Funbox + gindbox o wym. 600x244x60 cm - szt. 1, Quarter pipe, wym. 320x366x150 cm - szt. 1, Bank ramp o wym. 416x366x150 cm - szt. 1, Funbox z poręczą 2)3 o wym. 680x244x45 cm - szt. 1, ławka o wym. 224x30x35F cm - szt. 1, poręcz prosta - profil o wym. 400x3x35cm - szt. 1, Poll jam o wym. 60x10x50 cm - sz.1, Grindbox 4 o wym. 486x121x30)45 cm - szt. 1),
- dostawa przenośnego systemu nagłaśniającego do organizacji zawodów - 1 kpl,

. budowa ogrodzenia systemowego wg projektu na słupkach stalowych obsadzonych w cokole długość 444,7m, furtki (9 szt. o szer. 1.2m, 1 o szer. 2,4m), jedna brama wjazdowa o szer. 2,4m,
. budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej z tartanu o pow. 1215 m2,
. dostawa i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci wg projektu wykonawczego warz z przygotowaniem podłoża

a. Kanalizacja sanitarna i przyłącz wody do kontenera
. kanały z rur PVC o O 160 mm - 21 m,
. studzienka kanalizacyjna O 600 mm - 1 szt.
. sieć wodociągowa - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE - TS 32x3 mm o długości 15 m,
. studnia rewizyjna z kręgów betonowych o O 1000 mm, wys. 3 m,
próby szczelności dla kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej,


Po wykonanych robotach urządzenie zieleni, humusowanie i obsianie trawą.


III. Zagospodarowanie parków na terenie zieleni publicznej prawego brzegu rz. (Poprad)w Piwnicznej-Zdroju - teren wokół Małej Pijalni.


. nawierzchnie utwardzone z kostki kamiennej granitowej o wys. 6 cm, kolor szaro-rudy, pow. 506 m2, obrzeża kamienne, nawierzchnie z luźnych kamieni sortowanych o pow. 260 m2 uszlachetnione typu HANSEGRAND, płyty kamienne granitowe, białe o gr. 4cm, pow. 3,792 m2, nawierzchnie z kostki brukowej 132,5m2, obrzeza betonowe
. budowa placu do gry w szachy:
- krawężniki kamienne w kolorze białym i czarnym, wystające 20x20 cm, 50,4m
- płyty kamienne granitowe (kolor biały i czarny) o wym. 150x150x8 cm, pow. 144 m2
- dostawa i montaż na stopach 32 szt figur z mączki granitowej (białych i czarnych),
- dostawa i montaż oświetlenia figur szachowych, reflektor - 32 kpl,
. budowa zielonych labiryntów i trawników:
- sadzenie krzewów żywopłotowych (bukszpan) - szt. 1662 (5szt.)mb),
- osadzenie kwietników roślinami cebulkowymi szt. 194,4,
- humusowanie i obsianie skarp o pow. 1351,2 m2,
- wykonanie trawników parkowych o pow. 0,1351 ha.
. elementy małej architektury i ogrodzenie
- dostawa i montaż ławek parkowych - 26 kpl,
- dostawa i montaż koszy na śmieci - 15 kpl,
- wykonanie ogrodzenia systemowego, wysokość 1,53 m, dł. 85 m na cokole,
- obsadzenie żywopłotu
- utwardzenie dojazdu 195m2


IV. Zagospodarowanie parków na terenie zieleni publicznej prawego brzegu rz. (Poprad) w Piwnicznej-Zdroju - teren wokół Dużej Pijalni.

. murki z kamienia dzikiego wzdłuż alejek - spoinowanie i gruntowanie powierzchni z kamienia 2x,.
. nawierzchnie utwardzone z kostki kamiennej granitowej o wys. 6 cm, kolor szaro-rudy, pow. 1156 m2, obrzeża kamienne na ławie 932,3m,
. wykonanie trawników o pow. 0,1813 ha (humusowanie i obsianie skarp), osadzenie kwietników roślinami cebulkowymi - 1360,8 szt.
. urządzenie zieleni przy Amfiteatrze - sadzenie krzewów żywopłotowych (bukszpan) - 1100 szt.
. elementy małej architektury:
- dostawa i montaż ławek parkowych - 25 kpl,
- dostawa i montaż koszy na śmieci - 16 kpl,
- dostawa i montaż pergoli drewnianej, wys. 200 cm - 12 elementów, wykonywana indywidualnie , impregnowana próżniowo
. dostawa i montaż urządzeń placu zabaw wraz z przygotowaniem podłoża , wg projektu wykonawczego
. budowa pieszej ścieżki parkowej o dł. 1800 m, obrzeża betonowe 20x6 cm o dł. 955 m na ławie, warstwa wierzchnia z luźnego kamienia sortowanego uszlachetnione typu HANSEGRAND, (gr. warstwy 8 ÷12 cm - pow. 1800 m2, ścieki z elementów betonowych - 200 mb, przepusty rurowe rur betonowych O 40 cm o dł. 12 m,
. nawierzchnie utwardzone oraz schody terenowe przy amfiteatrze obrzeża betonowe na ławie 236,4 +55,6m nawierzchnie z kostki brukowej 342,3 +16m2
. umocnienie brzegów potoku przy pijalni wód mineralnych ( mury okładzinowe 132,74m3) wraz z narzutem kamiennym i ubezpieczeniem płytami ażurowymi ujścia potoku do PopraduPowyższe prace należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi, wykonawczymi, projektami zagospodarowania ( objętymi decyzjami administracyjnymi, zgłoszeniami robót) i stanowiskami instytucji uzgadniających oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót .

B. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.20.00-6, 45.21.21.20-3, 45.21.21.40-9, 45.21.22.21-1, 45.23.32.00-1, 45.23.32.53-7, 45.31.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt nr MRPO.06.01.01-12-167)09. Działanie 6.1 Rozwój miast. Schemat A - Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Rewitalizacja obszaru zdrojowo - uzdrowiskowego Piwnicznej Zdrój. Zagospodarowanie bulwarów nad Popradem i terenów w otoczeniu Pijalni Wód Mineralnych
Projekt nr MRPO.06.01.01-12-167)09. Działanie 6.1 Rozwój miast. Schemat A - Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALFA J.Kapecki,J.Trybus s.j, Dukielska 83b, 38-300 Gorlice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3906446,69 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3689830,80
Oferta z najniższą ceną: 3689830,80 / Oferta z najwyższą ceną: 5873633,66
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magierów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Solec-Zdrój
(świętokrzyskie)
Wykonanie konwersji aktualnych i archiwalnych danych z programu EGBV do programu EWOPIS wraz z wdrożeniem
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Radom
(mazowieckie)
Przeprowadzenie kursu szkoleniowego dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Farmaceutycznego w zakresie interpretacji...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Lublin
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH