PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kotowicach - etap 2

Burmistrz Siechnic

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Siechnice / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

454072/2013

Opis

Siechnice: Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kotowicach - etap 2
Numer ogłoszenia: 454072 - 2013; data zamieszczenia: 07.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 397708 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Siechnic, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, woj. dolnośląskie, tel. 71 391 91 01, faks 71 786 09 07.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kotowicach - etap 2.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie II etapu prac związanych z rozbudową boiska przy Szkole Podstawowej w Kotowicach przy ul. Podwalnej 1, działka nr 98/2, AM-1, obręb Kotowice, gmina Siechnice. Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, tj.: 1)budowy bieżni o nawierzchni poliuretanowej i zeskoczni do skoku w dal, 2)montażu wysokiego ogrodzenia za bramką (piłkochwyt) - 25m, oraz wzdłuż boiska - 55m, 3)budowy chodników 4)dostawy i montażu ławek, Teren sportowy przy szkole podstawowej realizowany jest etapami. W roku 2012r wykonane zostało boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. Przedmiotem niniejszego zamówienia są kolejne elementy zagospodarowania terenu i obiekty sportowe w podziale na zadania: Zadanie 1: Budowa bieżni Zakres robót obejmuje: 1)budowę bieżni prostej (w miejscu istniejącej bieżni ziemnej) o dł. 67,16 o nawierzchni syntetycznej ze skocznią do skoku w dal, o konstrukcji: a)warstwa zewnętrzna użytkowa, grubość min. 2 mm, nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa nanoszona metodą natryskową b)warstwa pośrednia elastyczna 11 mm, - mieszanina granulatu gumowego zespojonego lepiszczem, c)warstwa nośna - granulat gumowy, żwir płukany żywica syntetyczna - gr. warstwy 35 mm d)warstwa klinująca z kruszywa łamanego o frakcji 0-4 mm, 5 cm e)warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 4-30 mm, 15 cm f)warstwa odsączająca z piasku zagęszczanego do id 0,5 gr, 10-20 cm Zadanie 2: budowę ogrodzenia wysokiego wzdłuż boiska o dł. 55m Zakres robót obejmuje budowę ogrodzenia wysokiego wzdłuż boiska o wys. 4m i dł 55m o konstrukcji: a)system panelowy wysokości 4 m w kolorze zielonym wg palety producenta b)mocowanie słupków w gruncie - za pomocą tulei wbetonowanych w fundament (50x50x80cm) c)stopy betonowe wg systemowych rozwiązań producenta - Beton B20 d)słupki stalowe systemowe, o wysokości 5m, przekroju O60x2,5mm z wkładkami e)panele - siatka pleciona, stalowa ocynkowana powlekana warstwą termoplastycznego i mrozoodpornego PCV, oczko: 35x35 mm. Usztywnienie za pomocą rygla poprowadzonego w górnej części ogrodzenia. Siatka rozpięta na rzędach drutu napinającego przymocowanych do słupów pośrednich za pomocą specjalistycznych przelotek. Konstrukcja i siatka zabezpieczone antykorozyjnie. Kolor ogrodzenia zielony wg standardów producenta Zadanie 3: Budowa piłkochwytu za bramką o wys. 6m i dł. 25m Zakres robót obejmuje montaż 9-cio przęsłowego piłkochwytu o dł. 25m za bramką (na odcinku KL w projekcie - rys. nr 6) o następującej konstrukcji: a)systemowy piłkochwyt o wys. 6m w kolorze zielonym wg palety producenta b)mocowanie słupków w gruncie - za pomocą tulei z profilu stalowego 90x90x3mm, dł.70 cm wbetonowanych w fundament c)stopy betonowe - Beton B25, ( 50 x 50 x 100 cm ) d)słupki aluminiowe systemowe, o wysokości 6,7m, przekroju 80x80x3mm z wewnętrznym ożebrowaniem. Wzdłuż osi jednego boku słup musi posiadać wyprofilowany rowek do mocowania siatek za pomocą haczyków. e)siatka bezwęzłowa, polipropylenowa, o oczkach 4,5x4,5cm do wys. 2m, 10x10 powyżej. Grubość splotu linki 3mm. Odporna na działanie promieni UV f)siatka mocowana śrubami rzymskimi do słupków na linkach stalowych g)skrajne przęsła piłko chwytu dodatkowo usztywnione zastrzałem ukośnym z profilu kwadratowego min.40x40x3mm stalowego ocynkowanego Zadanie 4: Budowa nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej z dostawą i montażem ławek bez oparcia (12 szt) Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonej o następującej konstrukcji: a)betonowa kostka brukowa, 6 cm b)miał kamienny 0-10 mm, 4 cm c)mieszanka mineralna o frakcji 0-31 mm, 10 cm d)piasek średni , 10 cm e)obrzeże betonowe wym. 30 x 8 x 100 cm. na ławie betonowej z oporem jednostronnym f)w obrębie nawierzchni wykończonej kostką betonową należy osadzić ławki z siedziskiem z desek drewnianych o gr.min 40mm bez oparcia na nogach z rur stalowych ocynkowanych min.fi 40x3mm wbetonowanych w grunt. Wykonawca ma obowiązek rekultywacji i odtworzenia nawierzchni trawiastych po zakończeniu robót Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, opracowana przez arch. Ewę Lisik, stanowiąca załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uwaga: zmiana w projekcie: na odcinku KL (rys.nr 6) dł. 25m za bramką zamiast ogrodzenia wysokiego 4m należy zastosować piłko chwyt. Jest to zmiana nieistotna do projektu. Zamawiający posiada zgodę projektanta. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia opisany został w następujących dokumentach w podanej kolejno hierarchii ich ważności: 1)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 2)dokumentacja projektowa, 3)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 4)przedmiar, Dokumentacja projektowa w wersji papierowej dostępna jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Siechnicach pok.204, II piętro w godz. 8.00 - 14.00. Istnieje możliwość zamówienia kopii dokumentacji projektowej (w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia) lub możliwość udostępnienia dokumentacji w celu wykonania kopii we własnym zakresie. Dokumentację do skopiowania wypożycza się w godz. 15.00 - 15.30. Jej zwrot następuje następnego dnia do godz. 9.00 Dla prawidłowego oszacowania kosztów inwestycji przez Wykonawcę - jako dokument pomocniczy, Zamawiający załącza przedmiary robót. Przedmiar ten stanowi jedynie informację o charakterze pomocniczym, który wykonawca może wykorzystać wraz z informacjami zawartymi w dokumentacji technicznej do opracowania własnego przedmiaru. Przedmiar wykonawcy będzie podstawą do ustalania nakładów rzeczowych niezbędnych do wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz oszacowania ceny oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu zadania. Zmiany będą dotyczyły tylko zakresu, który wyniknie w trakcie realizacji zadania, a będzie niezbędny do właściwego zakończenia podstawowego zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących wykonanie następujących zadań: 1)Część 1: Zadania 1, 2 i 3 2)Część 2: Zadanie 4 Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach (np. rysunki, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekty, przedmiary) zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: budowa nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej z dostawą i montażem ławek bez oparcia (12 szt.)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ryszard Królem prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ryszard Król Budownictwo Ogólne i Przemysłowe, Oborniki Śląskie ul. Spółdzielcza 10, 55-120 Oborniki Śląskie, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32520,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 51402,19
Oferta z najniższą ceną: 51402,19 / Oferta z najwyższą ceną: 51402,19
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Burmistrz Miasta Poniatowa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej...
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Poniatowa
(lubelskie)
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych znajdujących się w budynku w Kroczycach
Nieruchomości, lokale, przetarg
Kroczyce
(śląskie)
Zakup i dostawa artykułów spożywczych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zamość
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH