PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Rozbudowa drogi gminnej nr 106423L - ul. Lipskiej w Lublinie od km 0+000 do km 0+167,5 wraz z budową chodników i miejsc postojowych w zatoce

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Data publikacji ogłoszenia:

2015-02-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lublin / lubelskie

Numer ogłoszenia

25441/2015

Opis

Lublin: Rozbudowa drogi gminnej nr 106423L - ul. Lipskiej w Lublinie od km 0+000 do km 0+167,5 wraz z budową chodników i miejsc postojowych w zatoce
Numer ogłoszenia: 25441 - 2015; data zamieszczenia: 25.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11437 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 466 5700, faks 81 466 5701.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gminna jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa drogi gminnej nr 106423L - ul. Lipskiej w Lublinie od km 0+000 do km 0+167,5 wraz z budową chodników i miejsc postojowych w zatoce.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje
wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, po wytyczeniu robót przez uprawnionego
geodetę: 1. Budowa ulicy, a w tym: 1.1. budowa konstrukcji jezdni, 1.2. budowa chodników obustronnych, 1.3.
budowa miejsc postojowych, 1.4. budowa zjazdów publicznych, 1.5. przebudowa istniejącego przepustu, 1.6.
budowa przepustu z rur PEHD. 2. Obsługa geodezyjna prowadzonych robót w liniach regulujących własności. 3.
Wykonanie projektowanego stałego i tymczasowego oznakowania. 4. Wykonanie wycinki krzewów. 5.
Uporządkowanie terenu robót i przywrócenie go do stanu pierwotnego. 6. Wykonanie niezbędnych prób i badań:
6.1. przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań do akceptacji przez
Inspektora Nadzoru, 6.2. prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót. 7.
Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia 3 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać:
umowę ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, harmonogram, tabele
elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru
robót zanikowych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje
zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w formie gis/cad i wersji papierowej, dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie
zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z
przepisami. 8. Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.10.00.00-8, 45.23.32.00-1, 45.23.33.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Zawieprzycka 3, 20-228 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 202905,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 332210,84
Oferta z najniższą ceną: 332210,84 / Oferta z najwyższą ceną: 443822,45
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opracowanie, uruchomienie i prowadzenie serwisu internetowego kampanii pt. Nowe prawo odpadowe - nowy styl życia Dolnoślązaków....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Druga licytacja nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Baranów
Nieruchomości, budynki inne, licytacja
Puławy
(lubelskie)
Druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Ciechanki Krzesimowskie
Nieruchomości, budynki mieszkalne, licytacja
Lublin
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH