PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Rozbudowa ul. Reksia w Bielsku-Białej

Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

Data publikacji ogłoszenia:

2012-08-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bielsko-Biała / śląskie

Numer ogłoszenia

172551/2012

Opis

Bielsko-Biała: Rozbudowa ul. Reksia w Bielsku-Białej
Numer ogłoszenia: 172551 - 2012; data zamieszczenia: 09.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 235734 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ul. Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 33 4979636 do 39, faks 33 497 96 35.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa ul. Reksia w Bielsku-Białej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy ul. Reksia w Bielsku-Białej, w zakresie obejmującym w szczególności:
a) wykonanie ulicy Reksia na długości około 430 m,
b) przebudowę sieci napowietrznej NN,
c) przebudowę sieci gazowej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.14.00-9, 45.23.12.20-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1345267,07 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 883988,66
Oferta z najniższą ceną: 883988,66 / Oferta z najwyższą ceną: 1106919,82
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej na zadanie pn.: przebudowa drogi powiatowej nr 1236W Opinogóra - Pałuki -...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ciechanów
(mazowieckie)
Remont pomieszczeń i remont instalacji elektrycznych (instalacji gniazdowej i sieci strukturalnej) w lokalu Biblioteki-...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Odbudowa uszkodzonego w wyniku działania żywiołu prawostronnego wału rzeki Odry w km 175+500-176+700 (km wału 6+400 - 7+700 )...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH