KOMUNIKAT

Rozbudowa ulicy Tytusa Chałubińskiego w Koszalinie.

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-09-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Koszalin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

196369/2013

Opis

Koszalin: Rozbudowa ulicy Tytusa Chałubińskiego w Koszalinie.
Numer ogłoszenia: 196369 - 2013; data zamieszczenia: 25.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 166937 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie, ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3118060, faks 094 3425419.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa ulicy Tytusa Chałubińskiego w Koszalinie..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Rozbudowa ulicy Tytusa Chałubińskiego w Koszalinie. Zakres robót obejmuje: - budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, - przebudowę chodnika, - budowę zjazdu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, - przebudowę zjazdu na teren Szpitala, - budowę oświetlenia ulicznego. Zadanie obejmuje: - roboty rozbiórkowe, - wykonanie nawierzchni chodnika, wjazdów i miejsc postojowych, - demontaż i montaż oświetlenia ulicznego, - oznakowanie poziome i pionowe..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.31.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy
BERNACKI, ul. Jabłoniowa 19, 75-679 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 417979,11 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 140133,60
Oferta z najniższą ceną: 140133,60 / Oferta z najwyższą ceną: 179057,35
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Rozbiórka uszkodzonego w wyniku powodzi w 2010 r. mostu na rzece Koszarawie w ciągu drogi powiatowej 1419 S w km 3+953 w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Żywiec
(śląskie)
Roboty budowlane wynikające ze zmian projektowych w budynku ICBN w ramach realizacji projektu Budowa i wyposażenie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
Usługa żywienia pacjentów szpitalnych.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Dobre Miasto
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH