PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sprawa nr 52/ZP/13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000...

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łódź / łódzkie

Numer ogłoszenia

57713/2013

Opis

Numer ogłoszenia: 57713 - 2013; data zamieszczenia: 16.04.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 139108 - 2013 data 09.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6895910, 6895912, fax. 042 6895911.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.
W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach: 1) wprowadzenia wyrobu medycznego lub udoskonalonego spełniającego parametry wymagane w SIWZ, pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż wyrób objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana wyrobu może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu w którym dotychczasowy wyrób zostanie wykreślony i zastąpiony wyrobem zmodyfikowanym lub udoskonalonym, 2) wycofania wyrobu medycznego z produkcji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie wyrobu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż wyrób objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana wyrobu może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu mocą którego nastąpi wykreślenie z umowy wyrobu wycofanego z produkcji i zastąpienie go wyrobem zamiennym, 3) podwyższenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena netto, cena brutto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego, 4) obniżenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego, 5) zmiany polegającej na zamianie wykorzystanego asortymentu obejmującego powyższą umowę na asortyment nie wykorzystany z tej umowy z zastrzeżeniem, iż całkowita wartość brutto umowy nie może ulec zmianie, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 6) zmiany przedmiotowej/ wyrób medyczny zamienny/ jeśli wystąpi przejściowy brak wyrobu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu wyrobu zamiennego o parametrach nie gorszych od wyrobu objętego umową oraz przy zachowaniu ceny jednostkowej, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 7) w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 w terminie na jaki umowa została zawarta, termin ten ulegnie przedłużeniu o kolejne 30 dni.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach:
1.wprowadzenia wyrobu medycznego lub udoskonalonego spełniającego parametry wymagane w SIWZ, pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż wyrób objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana wyrobu może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu w którym dotychczasowy wyrób zostanie wykreślony i zastąpiony wyrobem zmodyfikowanym lub udoskonalonym,
2.wycofania wyrobu medycznego z produkcji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie wyrobu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż wyrób objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana wyrobu może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu mocą którego nastąpi wykreślenie z umowy wyrobu wycofanego z produkcji i zastąpienie go wyrobem zamiennym,
3.podwyższenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena netto, cena brutto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego. W uzasadnionych wypadkach, na pisemny umotywowany wniosek Wykonawcy strony mogą zawrzeć aneks, mocą którego zdecydują o podwyższeniu ceny brutto przy pozostawieniu ceny netto bez zmian.
4.podwyższenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena netto, cena brutto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego,
5.obniżenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego,
6.zmiany polegającej na zamianie wykorzystanego asortymentu obejmującego powyższą umowę na asortyment nie wykorzystany z tej umowy z zastrzeżeniem, iż całkowita wartość brutto umowy nie może ulec zmianie, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
7.zmiany przedmiotowej/ wyrób medyczny zamienny/ jeśli wystąpi przejściowy brak wyrobu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu wyrobu zamiennego o parametrach nie gorszych od wyrobu objętego umową oraz przy zachowaniu ceny jednostkowej, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
8.w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 w terminie na jaki umowa została zawarta, termin ten ulegnie przedłużeniu o kolejne 30 dni.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62; 93-513, KANCELARIA SZPITALA..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62; 93-513, KANCELARIA SZPITALA..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości, działki budowlane, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
Budowa drogi gminnej ul. Szarych Szeregów w Wołominie z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową istniejącej sieci...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wołomin
(mazowieckie)
Budowa kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie nawierzchni ulicy Władysława Jagiełły w Zgierzu , w ramach zadania pn. Budowa...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Zgierz
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH