PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Studium transportowe dla obszaru południowych dzielnic miasta Katowice, objętych przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania...

Miasto Katowice

Data publikacji ogłoszenia:

2012-07-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Katowice / śląskie

Numer ogłoszenia

147929/2012

Opis

Katowice: Studium transportowe dla obszaru południowych dzielnic miasta Katowice, objętych przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwała nr X/151/11 z dnia 30 maja 2011
Numer ogłoszenia: 147929 - 2012; data zamieszczenia: 06.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 108133 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2593302, faks 32 2593303.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Studium transportowe dla obszaru południowych dzielnic miasta Katowice, objętych przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwała nr X/151/11 z dnia 30 maja 2011.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem jest sporządzenie opracowania pn. Studium transportowe dla obszaru południowych dzielnic miasta Katowice, objętych przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwała nr X/151/11 z dnia 30 maja 2011..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ove Arup&Partners International LTD Sp. z o.o, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 226000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 276750,00
Oferta z najniższą ceną: 276750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 578100,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej na zadanie pn.: przebudowa drogi powiatowej nr 1236W Opinogóra - Pałuki -...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ciechanów
(mazowieckie)
Remont pomieszczeń i remont instalacji elektrycznych (instalacji gniazdowej i sieci strukturalnej) w lokalu Biblioteki-...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Odbudowa uszkodzonego w wyniku działania żywiołu prawostronnego wału rzeki Odry w km 175+500-176+700 (km wału 6+400 - 7+700 )...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH