PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa odczynników firmy Qiagen; Pakiet 2: Dostawa odczynników firmy Biomerieux;...

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

314496/2013

Opis

Warszawa: Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa odczynników firmy Qiagen; Pakiet 2: Dostawa odczynników firmy Biomerieux; Pakiet 3: Dostawa odczynników firmy Abcam.
Numer ogłoszenia: 314496 - 2013; data zamieszczenia: 05.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 128127 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5720366, faks 22 5720363.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa odczynników firmy Qiagen; Pakiet 2: Dostawa odczynników firmy Biomerieux; Pakiet 3: Dostawa odczynników firmy Abcam..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników firm: Qiagen, Biomerieux oraz Abcam w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2.1, 2.2 oraz 2.3 Formularz cenowy, o których mowa w części II SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia, określony w Załączniku nr 2.1, 2.2 i 2.3 został sporządzony na podstawie analizy dostaw wykonanych w okresie ostatnich 24 miesięcy, w ramach prowadzonych kilkudziesięciu programów badawczych, których kontynuacja wymaga bezwzględnego stosowania odczynników tych samych producentów. Z analizy dostaw realizowanych w latach ubiegłych wynika, że przewidywalność (powtarzalność ilościowo-asortymentowa) kształtuje się na poziomie ok. 50%. Często dochodzi bowiem do konieczności zmiany odczynników w trakcie prowadzonych badań i konieczności zastąpienia ich produktami nowymi lub innymi należącymi do tej samej kategorii. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zastrzega sobie prawo: a) dokonania zmiany ilości odczynników wyszczególnionych w Załącznikach 2.1, 2.2 oraz 2.3. b) ograniczenia przedmiotu zamówienia (asortymentu) ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania, - z zastrzeżeniem, że łączna wartość zamawianych odczynników nie przekroczy kwoty umowy, ustalonej na podstawie przyjętej oferty najkorzystniejszej. 4. Wykonawca, który powołuje się na produkty równoważne wyszczególnionym w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2.1, 2.2 oraz 2.3), zobowiązany jest: 1) wykazać, że oferowane przez niego odczynniki (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń. 2) wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych. 3) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych odczynników równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. 5. Do obowiązków Wykonawcy należeć będą sukcesywne (partiami w zależności od potrzeb) dostawy odczynników do: Działu Logistyki WUM, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa lub innych jednostek organizacyjnych WUM określonych w poszczególnych zamówieniach oraz innych miejsc, przy czym liczba przesyłek kierowanych na inny adres niż jednostki WUM nie przekroczy 3% (Pakiet 1 - 3) liczby wszystkich dostaw. 6. Zamawiający ze względu na system wewnętrznej dystrybucji przedmiotu zamówienia wymaga spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków 1) Dołączania karty charakterystyki substancji niebezpiecznej w rozumieniu obowiązującego prawa wraz z każdorazową dostawą odczynników. 2) Dostarczenia deklaracji zgodności WE lub Certyfikatów CE - zgodnie z dyrektywami 93/42/EWG oraz 98/79/EWG, atestów lub świadectw jakości wystawionych przez producenta, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa polskiego lub zażąda tego użytkownik do dostawy, której dotyczą. 3) Oznakowania opakowań zewnętrznych produktu informacją o temperaturze transportu i przechowywania. - zgodnie z treścią Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1.1, 1.2 oraz 1.3..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.60.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pakiet 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Syngen Biotech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K, ul. Ostródzka 13, 54-116 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81300,81 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 103430,97
Oferta z najniższą ceną: 103430,97 / Oferta z najwyższą ceną: 103430,97
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pakiet 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BioMerieux Polska Sp.zo.o., Generała Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101851,85 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 93838,90
Oferta z najniższą ceną: 93838,90 / Oferta z najwyższą ceną: 93838,90
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w Żłobku Nr 6 ul. Prac 4c w Tarnowie, remont tarasu i częściowa wymiana ogrodzenia
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Tarnów
(małopolskie)
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie - usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Pińczów
(świętokrzyskie)
Budowa ul. Górnej we Wroniawach - etap I
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wolsztyn
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH