PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Czeladź / śląskie

Numer ogłoszenia

157317/2013

Opis

Czeladź: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi
Numer ogłoszenia: 157317 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 111547 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź, woj. śląskie, tel. 032 2651442, faks 032 2656811 w. 18.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczanie i doręczania przesyłek, zwrotu potwierdzeń odbioru oraz przesyłek niedoręczonych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy (zgodnie z Rozdziałem 5-Doręczenia, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,poz.1071 ze zm.).
2) Przedmiot zamówienia winien być realizowany na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529)
3) Szczegółowe warunki świadczenia usług zostały zawarte w rozdziale XXII SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
4) Wartość należności za świadczeni usług pocztowych obliczana będzie w okresach miesięcznych, jako iloczyn ceny jednostkowej zaoferowanej w formularzy ofertowym za dany rodzaj przesyłki oraz rzeczywistej ilości przesyłek danego rodzaju.
5) Wykazane w formularzu ofertowym ilości przesyłek listowych każdego rodzaju, zostały określone szacunkowo na podstawie danych z kolejnych 6 miesięcy w celu obliczenia wartości oferty i nie są ilościami zobowiązującymi Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania ilości wskazanych przesyłek. Określone rodzaje i ilości poszczególnych przesyłek mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości przesyłek nie stanowi zmiany umowy.
7) Użyte w SIWZ określenia związane z opisem przedmiotu zamówienia oznaczają:
a) przesyłka priorytetowa (kategoria) - przesyłka listowa mająca pierwszeństwo w procesie doręczania przed pozostałymi przesyłkami, czas jej doręczenia jest krótszy,
b). przesyłka ekonomiczna (kategoria) - przesyłka listowa nierejestrowana lub polecona, nie będąca przesyłką priorytetową,
c). przesyłka rejestrowana - przesyłka przyjęta za pokwitowaniem przyjęcia i doręczana za pokwitowaniem odbioru,
d). przesyłka polecona - przesyłka rejestrowana przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający przed jej utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
e). zwrotne potwierdzenie odbioru - zwrócone nadawcy potwierdzenie odbioru zawierające datę i podpis odbiorcy, stanowiący potwierdzenie otrzymania przesyłki listowej,
f). wymiary przesyłek listowych: /gabaryt A/- przesyłki o wymiarach:
- minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140mm,
- maximum: żaden z wymiarów nie może przekroczyć: grubość 20 mm, długość 325mm, szerokość 230 mm.
/gabaryt B/ - przesyłki o wymiarach:
- minimum: jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm
- maksimum: suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.
Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2mm.
8) Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
64110000 - 0 usługi pocztowe
64112000 - 4 usługi pocztowe dotyczące listów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Poczta Polska S.A., ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36917,68 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 31100,70
Oferta z najniższą ceną: 31100,70 / Oferta z najwyższą ceną: 31100,70
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa odczynników chemicznych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, zamówienie z wolnej ręki
Katowice
(śląskie)
Dostawa materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach wojewódzkich województwa lubelskiego w 2015 roku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH