PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług ochrony osób i mienia na zrewitalizowanych wielofunkcyjnych obszarach centrum Grodziska Mazowieckiego

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Grodzisk Mazowiecki / mazowieckie

Numer ogłoszenia

210436/2013

Opis

Numer ogłoszenia: 210436 - 2013; data zamieszczenia: 31.05.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 207278 - 2013 data 28.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 022 7555146, fax. 022 7555327.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
W ogłoszeniu jest: 1.Wysokość wadium. 1)Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:7000,00 PLNSłownie: siedem tysięcy złotych 1.Forma wadium. 1)Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r, Nr 42, poz. 275, z 2008 r., Nr 116 poz.730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 2)W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe i nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a)nazwę dającego zlecenie Wykonawcy), beneficjenta gwarancji poręczenia (Zamawiającego), gwarantaporęczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją poręczeniem, c)kwotę gwarancjiporęczenia, d)termin ważności gwarancjiporęczenia, e)zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancjiporęczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: -odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, -nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, -zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, -w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy p.z.p. lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. dopuszcza się równoważną treść zobowiązania 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank PKO S.A. ul. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa nr 88 1240 6348 1111 0010 4058 8554 Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 2)Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale wraz z ofertą. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy pzp. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 4) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie..
W ogłoszeniu powinno być: 1.Wysokość wadium. 1)Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:5000,00 PLN Słownie: pięć tysięcy złotych 1.Forma wadium. 1)Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r, Nr 42, poz. 275, z 2008 r., Nr 116 poz.730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 2)W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe i nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a)nazwę dającego zlecenie Wykonawcy), beneficjenta gwarancji poręczenia (Zamawiającego), gwarantaporęczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją poręczeniem, c)kwotę gwarancjiporęczenia, d)termin ważności gwarancjiporęczenia, e)zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancjiporęczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: -odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, -nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, -zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, -w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy p.z.p. lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. dopuszcza się równoważną treść zobowiązania 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank PKO S.A. ul. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa nr 88 1240 6348 1111 0010 4058 8554 Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 2)Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale wraz z ofertą. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy pzp. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 4) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej na zadanie pn.: przebudowa drogi powiatowej nr 1236W Opinogóra - Pałuki -...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ciechanów
(mazowieckie)
Remont pomieszczeń i remont instalacji elektrycznych (instalacji gniazdowej i sieci strukturalnej) w lokalu Biblioteki-...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Odbudowa uszkodzonego w wyniku działania żywiołu prawostronnego wału rzeki Odry w km 175+500-176+700 (km wału 6+400 - 7+700 )...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH