PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynkach, na terenach zewnętrznych utwardzonych oraz na terenach zielonych będących w...

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

Data publikacji ogłoszenia:

2015-04-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Radom / mazowieckie

Numer ogłoszenia

88584/2015

Opis

Radom: Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynkach, na terenach zewnętrznych utwardzonych oraz na terenach zielonych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu
Numer ogłoszenia: 88584 - 2015; data zamieszczenia: 20.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 44359 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu, ul. Garbarska 55/57, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 48 383 57 50, faks 48 383 57 48 w. 231.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynkach, na terenach zewnętrznych utwardzonych oraz na terenach zielonych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynkach, na terenach zewnętrznych utwardzonych oraz na terenach zielonych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu.
2. Ilość terenów będących w zarządzie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie z powodu ich sprzedaży lub przyjęcia w zarząd nowych nieruchomości. W związku z tym Zamawiający korzystając z możliwości zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy ustalił minimalną i maksymalną ilość powierzchni w budynkach, terenów zewnętrznych utwardzonych oraz terenów zielonych, na których miałyby być świadczone usługi: a) minimalną wartość w/w powierzchni - stanowi ilość powierzchni będącej w zarządzie Zamawiającego w dniu 23 marca 2015r. minus do 15% powierzchni
b) maksymalną ilość powierzchni - stanowi ilość powierzchni będącej w zarządzie Zamawiającego w dniu 23 marca 2015r. plus do 7% powierzchni: w budynkach, terenów zewnętrznych utwardzonych oraz terenów zielonych, na których miałyby być świadczone usługi. Aktualny na dzień 23 .03. 2015 stan ilości powierzchni: wewnętrznych 13053 m2, powierzchni zewnętrznych utwardzonych 58007 m2; terenów zielonych 84182 m2.
3. Wykonawca obciążać będzie Zamawiającego w okresach miesięcznych, za rzeczywiście wykonane usługi, wg. stawek za 1 m 2 powierzchni do obsługi zaoferowanych w ofercie wybranego Wykonawcy. Oferowane w dniu składania ofert ceny netto za obsługę 1 m 2 powierzchni wewnętrznych i powierzchni zewnętrznych utwardzonych oraz terenów zielonych zostaną utrzymane na tym samym poziomie przez cały okres obowiązywania umowy.
1. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby nadzorującej wykonanie zamówienia, która przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia będzie reprezentować Wykonawcę wobec Zamawiającego oraz będzie przełożonym (koordynatorem) pracowników Wykonawcy. 2. Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia obejmuje: czynności wykonywane codziennie, okresowo oraz w miarę potrzeb. 3. Wykonywanie obowiązków sprzątania i utrzymania porządku wynikających z umowy odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do soboty włącznie, a w razie zaistniałej potrzeby również w niedziele i święta itp. duże opady śniegu, duże ilości liści itp. 4. W przypadku opadów śniegu Wykonawca zobowiązany jest do szybkiej reakcji, tak aby parkingi i chodniki były na bieżąco przejezdne oraz nie zagrażały zdrowiu i życiu poruszających się po nich osób. 5. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu wszelkich ujawnionych w trakcie wykonywania czynności usterek technicznych obiektu i sprzętu . 6. Wykonawca zapewni serwis sprzątający w przypadku usuwania skutków awarii i innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych np. zdarzeń atmosferycznych, wichur, pożarów. 7. Urządzenia, materiały, środki czystości, artykuły higieniczne oraz sprzęty potrzebne do realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca w ramach oferowanego wynagrodzenia. 8. Używany sprzęt, środki czystości, artykuły higieniczne etc. powinny odpowiadać wymogom bhp i ochrony środowiska, kryteriom środowiskowym Komisji Europejskiej GPP Toolkit określonym dla używanych środków, posiadać niezbędne atesty i zezwolenia wymagane obowiązującymi przepisami. Środki chemiczne używane do wykonania zamówienia nie mogą być trujące lub o przykrym, ostrym zapachu ani powodować uszkodzeń czyszczonych powierzchni i winne być opatrzone wspólnotowym oznakowaniem ekologicznym. Nie wolno stosować produktów w aerozolu zawierających gazy pędne. 9. Wykonawca deklaruje, że będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm, przestrzegając zasad segregacji odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, oszczędności energii elektrycznej, cieplnej i wody. 10. Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia na sprzęt oraz pomieszczeń socjalnych dla pracowników sprzątających Wykonawcy. Na kilkunastu posesjach istnieje możliwość nieodpłatnego pozyskania pomieszczenia na sprzęt (komórka, piwnica itp.) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Wykonawcę w w/w pomieszczeniach 11. Informacja na temat dostępu do wody z ujęć Zamawiającego (nieodpłatnego) umieszczona została w załączniku nr 1A do SIWZ. W pozostałych budynkach dostęp do wody Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie. 12. Szczegółowy zakres prac i ich częstotliwość odbywać się będzie według poniższych zasad:
12.1 Utrzymanie czystości i porządku w budynkach a)sprzątanie i usuwanie śmieci (nieczystości stałe, kartony) z części obiektu budowlanego przeznaczonego do wspólnego użytkowania mieszkańców (klatki schodowe, korytarze piwniczne, pralnie, suszarnie, strychy, balkony komunikacyjne itp. zamiatanie nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu), powstałych w wyniku tego użytkowania do miejsc do tego celu przeznaczonych (pojemniki zapewnia Zamawiający), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (Uchwała Nr 507/2013 Rady Miejskiej Radomia z dnia 26 marca 2013 r. ze zmianami w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia) b)zachowywanie drożności dróg ewakuacyjnych oraz zabezpieczanie dostępu do urządzeń przeciwpożarowych budynków - poprzez zgłaszanie Zamawiającemu nieprawidłowego składowania przedmiotów, które przeszkadzałyby lub uniemożliwiałyby korzystanie z pomieszczeń wspólnego użytku tj. bram, klatek schodowych, strychów, podwórek itp. Dotyczy to również przedmiotów, których składowanie w w/w miejscach stwarza zagrożenie pożarowe. c)mycie i dezynfekcja klatek schodowych (1 raz na 10 dni) oraz okien, bram, gablot informacyjnych, lamperii, d)zgłoszenie Zamawiającemu potrzeby dezynsekcji i dezynfekcji w budynkach e)wykonywanie deratyzacji w pomieszczeniach wspólnego użytku 2 razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym lub doraźnie w przypadku występowania gryzoni poza wyżej wymienionymi terminami (materiały do deratyzacji zapewnia Wykonawca). f)dekorowanie ( wywieszanie i zdejmowanie) w okresach świąt państwowych budynków flagami narodowymi w uzgodnieniu z Zamawiającym - nie więcej niż 20 sztuk flag (flagi zapewnia Zamawiający). g)wywieszanie pism i ogłoszeń na wniosek Zamawiającego w gablotach ogłoszeń oraz utrzymanie gablot informacyjnych w należytym ładzie i porządku. h)bieżąca kontrola stanu oświetlenia w pomieszczeniach wspólnych (klatki schodowe, piwnice, strychy itp.) i natychmiastowe informowanie Zamawiającego o potrzebie naprawy oświetlenia, wyłączników, osprzętu lub wymiany żarówek. i)usuwanie z bram, tablic, rur spustowych, elewacji budynków ogłoszeń i reklam, które umieszczono poza gablotami ogłoszeniowymi ( 2 razy w tygodniu) j)dokonywanie odpowiednich zabezpieczeń terenów w momencie powstania zagrożenia dla życia i mienia np. w sytuacji nadmiernego zgromadzenia śniegu na dachu, powstania oblodzeń lub sopli na rynnach i gzymsach, osypywanie się gruzu itp. polegające na zabezpieczeniu taśmami. Po dokonaniu niniejszego zabezpieczenia terenu koniecznym jest natychmiastowe zgłoszenie o zaistniałej sytuacji Zamawiającemu. k)Pisemne powiadomienie Zamawiającego o: - uszkodzeniach lub wadliwym działaniu instalacji i urządzeń znajdujących się w budynku oraz podejmowanie doraźnych środków niezbędnych do ochrony najemców przed zagrożeniem życia i strat w mieniu; - nie przestrzeganiu przez mieszkańców przepisów porządkowych, dewastacji w części wspólnego użytku które stwarzają zagrożenie dla mienia, dla osób przebywających w budynku lub jego okolicach, a także utrudniających korzystanie z pomieszczeń budynku, czy terenów przyległych np. odpadanie tynku, przewracające się drzewa; - przygotowanie do wywozu przedmiotów wielogabarytowych. Wywozu przedmiotów wielogabarytowych dokonuje podmiot świadczący usługę wywozu odpadów komunalnych (śmieci) na danym terenie miasta zgodnie z harmonogramem (obecnie raz na 3 miesiące) l)Wykonywanie innych prac nie wymienionych ww. zakresie, a wynikających z potrzeby utrzymania w należytym stanie przedmiotowych budynków.
12.2 Utrzymanie czystości i porządku na terenach zewnętrznych utwardzonych i terenach zielonych. a)utrzymanie czystości terenów bezpośrednio przyległych do budynków, tj. tzw. opasek wokół budynków, chodników wzdłuż budynku i chodników doprowadzających do bram wejściowych, rabat, klombów kwiatowych i trawników pomiędzy wyżej wymienionymi chodnikami oraz podwórek i chodników bezpośrednio przyległych do budynków poprzez: -zamiatanie chodników -w okresie zimowym bieżące oczyszczanie chodników ze śniegu, lodu i błota oraz usuwanie śliskości i gołoledzi (z wyłączeniem używania soli), przy opadach ciągłych 2 godziny po rozpoczęciu opadów, podjęcie pierwszych czynności najpóźniej do godziny 6-ej rano , (przy intensywnych opadach - przy zalegającej pokrywie śniegu powyżej 5 cm odśnieżanie odbywać się powinno przy użyciu urządzeń do odśnieżania). Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu na terenie Zamawiającego. -bieżące, w miarę potrzeb grabienie, oczyszczanie i koszenie trawników, oraz bieżące usuwanie nieczystości. -usuwanie martwych ptaków i gryzoni b)utrzymanie w czystości pozostałych chodników, ulic, parkingów (terenów nie przylegających bezpośrednio do budynków), to jest bieżące - w miarę potrzeb ich zamiatanie, usuwanie błota i innych nieczystości, usuwanie śniegu i lodu oraz usuwanie śliskości poprzez posypywanie ich piaskiem (podjęcie pierwszych czynności najpóźniej do godziny 6-ej rano, przy opadach ciągłych 2 godziny po rozpoczęciu opadów). Wykonawca odpowiada za zapewnienie piachu i pojemnika na niego we własnym zakresie i na własny koszt. c)oczyszczanie kratek ściekowych, burzowych, a w przypadku ich uszkodzenia, zatkania, czy zaginięcia natychmiastowe zgłaszanie Zamawiającemu. d)utrzymanie należytego stanu sanitarnego i pielęgnacja terenów (w tym placów zabaw): -okresowe koszenie traw , wysokość trawy nie może przekraczać 10 cm i od tego parametru uzależniona jest częstotliwość koszenia (około cztery razy w roku -do końca maja, do końca czerwca, do 15-go sierpnia, do końca września). -pielęgnacja żywopłotów dwa razy w roku w terminach: do 30 maja, do 30 sierpnia w celu utrzymania ich należytego stanu i estetyki -drobne zabiegi pielęgnacyjne krzewów, polegające na usuwaniu gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi. -usuwanie na bieżąco oraz po silnych wichurach złamanych przez wiatr gałęzi i konarów (wywóz konarów nie należy do przedmiotu powyższego postępowania) . -uzupełniający siew traw i sadzenie żywopłotów (zakup sadzonek i nasion nie należy do przedmiotu powyższego postępowania), -bieżące grabienie trawników i skwerów, w celu usunięcia zanieczyszczeń i liści, oraz ich przygotowanie do wywiezienia przez podmiot świadczący usługę wywozu odpadów komunalnych (śmieci) na danym terenie miasta. -usuwanie martwych ptaków i gryzoni. -wybieranie i nawożenie nowego piachu do piaskownic na posesjach wg zał. Załącznika nr 1A (piach musi spełniać wymogi Senepidu) e)wytwórcą odpadów zielonych jest zlecający usługę - Zamawiający. f)wykonywanie innych prac nie wymienionych ww. zakresie, a wynikających z potrzeby utrzymania w należytym stanie przedmiotowych terenów.
12.3 Zakres obowiązków dotyczący sprzątania powierzchni wspólnych w budynkach przychodni lekarskiej (korytarze, klatki schodowe i WC dla pacjentów) na powierzchniach zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ. a)środki czyszczące i dezynfekujące muszą posiadać karty charakterystyki lub certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami do stosowania w placówkach służby zdrowia. Zamawiający wymaga, by Wykonawca uzupełniał płynne mydła, papier toaletowy, wkładki dezynfekcyjne w muszlach klozetowych i worki foliowe we wszystkich wymaganych miejscach - -na swój koszt. (Przychodnia posiada łącznie 2 toalety dla pacjentów). b)świadczenie usług od poniedziałku do piątku w godzinach: -przychodnia przy ul. Lubońskiego 2 - 18.00 - 22.00. c)zamawiający zapewni Wykonawcy pomieszczenie dla pracowników na magazynowanie sprzętu i niezbędnych materiałów. PRZESTRZEGANIE ZASAD BHP PRZEZ OSOBY SPRZĄTAJĄCE. Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do używania odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej, dbać o swój wygląd zachować zwyczajowo przyjęte zasady kultury podczas wykonywania pracy w przychodni. Pracownicy wykonujący usługi sprzątania muszą posiadać aktualne książeczki zdrowia z pełnymi badaniami wymaganymi w placówkach służby zdrowia i aktualne badania okresowe. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z procedurami sanitarno - higienicznymi obowiązującymi w przychodniach.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.91.12.00-8, 90.91.40.00-7, 90.62.00.00-9, 77.34.20.00-9, 90.92.30.00-3, 77.31.41.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.04.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BORSTE SERVICE Sp. z o. o., ul. Esperanto 14/1, 01-049 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 492707,14 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 398203,54
Oferta z najniższą ceną: 398203,54 / Oferta z najwyższą ceną: 577857,39
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Jankowo, gmina Pobiedziska
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
Dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 7 w Zakopanem
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zakopane
(małopolskie)
Dostawa i wymiana transformatora mocy na 2014 r. (10 000 kVA - 1 szt.) o przekładni 110/30/15 kV dla stacji 110/30/15 kV...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zamość
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH