PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługa ochrony mienia na terenie budynku przy ulicy Kruczej 38/42 w Warszawie i terenie zewnętrznym wokół niego

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

272829/2013

Opis

Warszawa: Usługa ochrony mienia na terenie budynku przy ulicy Kruczej 38/42 w Warszawie i terenie zewnętrznym wokół niego
Numer ogłoszenia: 272829 - 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 232837 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6619453, faks 022 6619095.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony mienia na terenie budynku przy ulicy Kruczej 38/42 w Warszawie i terenie zewnętrznym wokół niego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi ochrony mienia na terenie budynku przy ulicy Kruczej 38/42 w Warszawie i terenie zewnętrznym wokół niego, zwanego dalej obiektem, w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, przez okres 12 miesięcy.
2. Usługa ochrony mienia obiektu, zwana dalej usługą ochrony, wykonywana będzie całodobowo w systemie ciągłym, tj. przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
3. Opis obiektu:
1) nieruchomość gruntowa o powierzchni 1.666 m2,
2) nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym, dziewięciokondygnacyjnym (podpiwniczonym), o powierzchni wewnętrznej około 9.330 m2,
3) powierzchnia zabudowy 1.450 m2,
4) teren zewnętrzny wokół budynku - powierzchnia ogólnodostępna (pas chodnika wokół budynku) oraz fragment, ograniczonej dla ruchu kołowego, wewnętrznej drogi dojazdowej.
4. Usługa ochrony obejmuje w szczególności:
1) ustalanie uprawnień do przebywania na obszarze obiektu oraz legitymowanie osób, w celu ustalenia ich tożsamości,
2) uzgadnianie celu wizyty interesantów z właściwymi pracownikami instytucji, których siedziby mieszczą się w obiekcie, wydawanie i odbiór przepustek do przebywania na terenie obiektu oraz udzielanie informacji o zasadach poruszania się po obiekcie,
3) kontrolę wnoszonego i wynoszonego bagażu,
4) prowadzenie ewidencji ruchu osobowego w zakresie określonym w Planie ochrony obiektu,
5) wydawanie kluczy do pomieszczeń biurowych,
6) kontrolę stanu zabezpieczenia dostępu do pomieszczeń obiektu, w tym pomieszczeń podlegających szczególnej ochronie,
7) kontrolę obiektu w celu eliminacji ewentualnych zagrożeń dla chronionego mienia,
8) przeciwdziałanie powstaniu szkody w obiekcie, w tym wynikającej z awarii lub pożaru,
9) podejmowanie działań przewidzianych ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.) w stosunku do osób przebywających na terenie obiektu bez upoważnienia albo zakłócających porządek, takich jak:
a) wezwanie do opuszczenia obiektu,
b) stosowanie środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w ust. 5 pkt 3 lit. a,
c) ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji,
10) w przypadkach, o których mowa w pkt 8 i 9, oraz w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia osób znajdujących się w obiekcie, powiadamianie stosownych służb, tj.: Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, dostawcy energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody, a także Zamawiającego,
11) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązującego w obiekcie Planu ochrony obiektu oraz innych instrukcji wewnętrznych obowiązujących w obiekcie, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Ogólne zasady organizacji ochrony w obiekcie:
1) posterunki:
a) jeden posterunek stały, jednoosobowy, pełniony całodobowo, we wszystkie dni tygodnia,
b) jeden posterunek obchodowy, jednoosobowy, pełniony całodobowo, co 2 godziny,
we wszystkie dni tygodnia,
c) jeden posterunek stały, jednoosobowy, pełniony w dniach pracy instytucji mieszczących się w obiekcie (od poniedziałku do piątku), w godz. 7.00 - 17.00,
2) pracownicy ochrony:
a) dowódca zmiany - posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej II stopnia oraz poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub wyższej oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych - pełni (całodobowo, we wszystkie dni tygodnia) kontrolę i nadzór nad pracą pozostałych pracowników ochrony oraz organizuje ich pracę, a jednocześnie może wykonywać zadania na posterunkach określonych w pkt 1,
b) pracownik ochrony (wartownik) - posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej co najmniej I stopnia oraz upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone albo poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone lub wyższej, a także zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych - wykonuje zadania na posterunkach określonych w pkt 1 lit. a oraz b,
c) pracownik ochrony (punktu informacyjnego) - posiadający upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone albo poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone lub wyższej, a także zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych - wykonuje zadania wyłącznie na posterunku określonym w pkt 1 lit. c,
3) wyposażenie zespołu pracowników ochrony:
a) środki przymusu bezpośredniego: 2 sztuki paralizatorów elektrycznych o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA, 2 sztuki kajdanek,
b) 3 sztuki środków łączności radiowej,
c) 1 wykrywacz metali,
d) 2 latarki,
4) umundurowanie pracowników ochrony: ubiór umożliwiający identyfikację pracownika oraz identyfikację Wykonawcy, jednolicie oznaczony.
6. Usługa ochrony musi być realizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, Planem ochrony obiektu, a także instrukcjami wewnętrznymi obowiązującymi w obiekcie.
7. Zamawiający udostępni Wykonawcy:
1) pomieszczenia wraz z wyposażeniem technicznym, niezbędne do realizacji zamówienia, oraz pomieszczenie sanitarne i socjalne,
2) łączność telefoniczną stacjonarną, przeznaczoną wyłącznie do kontaktu z wyznaczonymi przez Zamawiającego osobami, a także służbami, o których mowa w ust. 4 pkt 10.
8. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawcy przeprowadzili oględziny w obiekcie. Termin dokonania oględzin należy ustalić z pracownikiem Biura Dyrektora Generalnego, pod numerem telefonu 22 661 94 35, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Agencja Ochrony Osób i Mienia D.S. FOKUS Piotr Suchodolski, ul. J. Dąbrowskiego 47, 05-091 Ząbki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 197000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 177120,00
Oferta z najniższą ceną: 177120,00 / Oferta z najwyższą ceną: 220719,84
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont dwóch tarasów i renowacja balustrady nad wejściem do budynku w jednostce zamiejscowej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jelenia Góra
(dolnośląskie)
Remont schodów terenowych łącznik ul. Wielkopolska - Beskidzka w Jastrzębiu-Zdroju
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jastrzębie-Zdrój
(śląskie)
Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym - osiedle KUŹNICZKA - Segment Y
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kędzierzyn-Koźle
(opolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH