PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z kompleksów wojskowych administrowanych przez JW 4809 w...

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zegrze / mazowieckie

Numer ogłoszenia

23774/2014

Opis

Zegrze: Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z kompleksów wojskowych administrowanych przez JW 4809 w Zegrzu
Numer ogłoszenia: 23774 - 2014; data zamieszczenia: 21.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 502218 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z kompleksów wojskowych administrowanych przez JW 4809 w Zegrzu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów kuchennych ulegających biodegradacji wytwarzanych przez kuchnię żołnierską w kompleksach wojskowych administrowanych przez JW 4809 w Zegrzu. tj. odpadów pokonsumpcyjnych o kodzie 20 01 08, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów Dz. U. z 2001r. nr 112, poz. 1206 Usługa w zakresie gospodarowania odpadami kuchennymi oraz całokształtem spraw związanych z ochroną środowiska wynika z obowiązujących aktów prawnych: Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. 2013r. poz. 21. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady WE nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie WE nr 1774/2002 rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego Dz. U. UE. L.2009.300.1 Odbiór odpadów odbywać się będzie nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu w godzinach pracy stołówki żołnierskiej tj.: od poniedziałku do czwartku w godzinach 730 1530 , piątek w godzinach 730 1300 jeżeli odbiór przypada w dzień świąteczny, nastąpi on w pierwszy kolejny dzień roboczy. Wyjątek stanowi kompleks Białobrzegi w którym odbiór odpadów odbywać się będzie na żądanie Zamawiającego. W ramach zamówienia Wykonawca będzie dokonywał odbioru
i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych własnym środkiem transportu i we własnych pojemnikach, dodatkowo zapewniając użyczając Zamawiającemu odpowiednie pojemniki na ich przechowywanie
w ilościach zgodnych z wielkością wytwarzanych odpadów. Użyczone pojemniki o pojemności od 80 120 litrów powinny być sprawne technicznie, ze szczególnym uwzględnieniem ich szczelnego zamknięcia. Przy każdorazowym odbiorze pełnych pojemników zawierających odpady pokonsumpcyjne Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia pustych i czystych, szczelnie zamykanych pojemników na wymianę. Pojazdy i pojemniki wielokrotnego użytku, a także wszystkie pozostałe elementy wyposażenia lub sprzęt wielokrotnego użytku, który styka się z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego lub produktami przetworzonymi, muszą: zostać wyczyszczone, umyte i zdezynfekowane po każdym użyciu; być utrzymane w czystości; być czyste i suche przed użyciem. Pojemniki muszą zostać przeznaczone do przewozu określonego produktu w zakresie niezbędnym do uniknięcia zakażeń wzajemnych. Dowodem każdorazowego odbioru ilości i rodzaju odpadów będzie spisany i podpisany protokół odbioru odpadów pomiędzy Zamawiającym
i Wykonawcą lub osobą przez niego upoważnioną oraz Karta Przekazania Odpadów wykonane przez Wykonawcę w 3 jednobrzmiących egzemplarzach zgodnie z obowiązującym wzorem określonym w aktualnym na dzień wykonania usługi rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Zamawiający podkreśla, iż podane ilości odpadów są ilościami jedynie szacunkowymi, zaś ich rzeczywista ilość uzależniona jest od faktycznie wytworzonych odpadów. Zamawiający wobec tego zastrzega sobie prawo faktycznego zrealizowania zamówienia o zakresie mniejszym, niż wskazany powyżej, jeżeli jego rzeczywiste potrzeby będą mniejsze niż planowane. W związku z powyższym zmniejszeniu ulegnie wartość brutto zawartej umowy, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Z chwilą odbioru odpadów Wykonawca usługi staje się ich posiadaczem i na nim ciąży obowiązek dalszego gospodarowania nimi, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. 2013 r. poz. 21 oraz aktami wykonawczymi w tym zakresie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną lub dowolną ilość części. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, tj. ofert przewidujących odmienny niż określony w niniejszym SIWZ sposób wykonania zamówienia. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z kompleksów wojskowych administrowanych przez JW 4809 w Zegrzu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ziemia Polska Sp. z o.o., ul. Partyzantów 4, Ożarów Mazowiecki, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 91950,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 133293,60
Oferta z najniższą ceną: 133293,60 / Oferta z najwyższą ceną: 133293,60
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z kompleksów wojskowych administrowanych przez JW 4809 w Zegrzu.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Utyl - Service Bis Joanna Sochaczewska, ul. Mostowa 14, Brodnica, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 90720,00
Oferta z najniższą ceną: 90720,00 / Oferta z najwyższą ceną: 102060,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Jankowo, gmina Pobiedziska
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
Dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 7 w Zakopanem
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zakopane
(małopolskie)
Dostawa i wymiana transformatora mocy na 2014 r. (10 000 kVA - 1 szt.) o przekładni 110/30/15 kV dla stacji 110/30/15 kV...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zamość
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH