PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługi cateringowe w zakresie całodziennego żywienia pacjentów hospitalizowanych w jednostkach Zamawiającego

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

117139/2014

Opis

Poznań: Usługi cateringowe w zakresie całodziennego żywienia pacjentów hospitalizowanych w jednostkach Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 117139 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 175658 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8506200, faks 061 8529806.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi cateringowe w zakresie całodziennego żywienia pacjentów hospitalizowanych w jednostkach Zamawiającego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia było świadczenie usług polegających na zapewnieniu całodziennej, kompleksowej codziennej usługi w zakresie żywienia pacjentów szpitala- dzieci w przedziale wiekowym od 0-18 oraz dorosłych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00-9, 55.52.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HEDAN s. c. Henryk Wlazły Danuta Wlazły, Trzebisławki 1, 63-000 Środa Wielkopolska, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 410520,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 438305,90
Oferta z najniższą ceną: 438305,90 / Oferta z najwyższą ceną: 438305,90
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie z wolnej ręki nastąpiło na skutek wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.
W trakcie realizacji umowy przetargowej strony miały wzajemne uwagi co do sposobu wykonywania zamówienia, na skutek czego w dniu 22.05.2014r. nastąpiło rozwiązanie umowy za zgodnym porozumieniem stron, ze skutkiem na dzień 26.05.2014r. Aby zapewnić ciągłość dostaw posiłków dla pacjentów, w tym dzieci, Zamawiający do czasu przeprowadzenia procedury konkurencyjnej podjął negocjacje z poprzednim wykonawcą usług w trybie pilnym.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
świadczenie usług transportu prób do badań w kierunku BSE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
Świadczenie kompleksowych usług cateringowych w roku 2015 r. (zamówienie uzupełniające do postępowania OR-10.271.38.2014)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Kraków
(małopolskie)
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY DO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W BARANOWIE W FORMIE ZAKUPU BILETÓW...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Baranów
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH