PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

USŁUGI PIELĘGNIARSKIE

Gmina Miejska Zgorzelec

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zgorzelec / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

339245/2011

Opis

Zgorzelec: USŁUGI PIELĘGNIARSKIE
Numer ogłoszenia: 339245 - 2011; data zamieszczenia: 21.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 306945 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel. 0-75 77 56 988, faks 075 77 56 988.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI PIELĘGNIARSKIE.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
2. Pielęgniarka szkolna lub higienistka będzie realizować świadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1139 ze zm.).
3. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną obejmować musi w szczególności:
1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych,
2) kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
3) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
4) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
5) udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej,
6) doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
7) prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów na zasadach określonych w przepisach o dokumentacji medycznej.
4. Pielęgniarka lub higienistka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. (t. j. z 2008r. Dz. U. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z uwzględnieniem wytycznych w zakresie standardów i metodyki pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej, opracowanych przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.
5. Usługa udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w tym z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej świadczona będzie w gabinetach profilaktyki zdrowotnej w niżej wymienionych placówkach oraz w następujących godzinach:
1) Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza w Zgorzelcu, ul. Reymonta 16 - w godzinach od 8:00 do 15:00,
2) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 10a - w godzinach od 8:00 do 15:00,
3) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgorzelcu, ul. Prusa 17 - w godzinach od 8:00 do 15:00,
4) Gimnazjum Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Zgorzelcu, ul. Kościuszki 68 - w godzinach od 8:00 do 14:00,
5) Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zgorzelcu, ul. Orzeszkowej 60 - w godzinach od 8:00 do 14:00,
6) Gimnazjum Nr 3 im. Armii Krajowej w Zgorzelcu, ul. Piłsudskiego 1 - w godzinach od 8:00 do 14:00.
6. Wykonawca nie będzie ponosił kosztów za korzystanie z udostępnionych przez placówki szkolne gabinetów profilaktyki zdrowotnej.
7. Usługa musi być świadczona przez jedna pielęgniarkę lub higienistkę szkolną w danej placówce oświatowej, w dniach nauki szkolnej oraz podczas ferii zimowych.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej na czas obowiązywania umowy w następujące przyrządy:
1) zestaw przeciwwstrząsowy, zawierający produkty lecznicze określone w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (t. j. z 2008r. Dz. U. 2008r. Nr 45, poz. 271 ze zm.),
2) aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych,
3) stetoskop,
4) przenośną apteczkę pierwszej pomocy z wyposażeniem.
Koszty uzupełnienia wyposażenia w przypadku zużycia ponosi Wykonawca!
9. Usługi będą świadczone dla 1596 uczniów ze szkół podstawowych oraz dla 926 uczniów z gimnazjów.
10. Usługi będące przedmiotem zamówienia mogą być świadczone przez pielęgniarki lub higienistki szkolne posiadające prawo do wykonywania zawodu oraz kwalifikacje zawodowe wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1133).
W przypadku nieobecności pielęgniarki lub higienistki szkolnej Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego oraz wskazać osobę, która będzie pełniła zastępstwo. Osoba pełniąca obowiązki podczas zastępstwa musi posiadać wymagane uprawnienia (kwalifikacje zawodowe), określone w SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.14.12.00-1, 85.12.10.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 159000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 167717,00
Oferta z najniższą ceną: 167717,00 / Oferta z najwyższą ceną: 167717,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa budynku Portierni wraz z wjazdem na teren SPSK Nr 5 SUM w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Informacja o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lubartów
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH