PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Odbudowa rowów przydrożnych przy ul. Zarzyckiego w Krakowie. ETAP...

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

170897/2013

Opis

Kraków: Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Odbudowa rowów przydrożnych przy ul. Zarzyckiego w Krakowie. ETAP I - odcinek H-E i odcinek D-E-F. Znak sprawy: 20/VII/2013
Numer ogłoszenia: 170897 - 2013; data zamieszczenia: 27.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 286674 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 616 74 19, faks 012 616 74 17.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Odbudowa rowów przydrożnych przy ul. Zarzyckiego w Krakowie. ETAP I - odcinek H-E i odcinek D-E-F. Znak sprawy: 20/VII/2013.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Odbudowa rowów przydrożnych przy ul. Zarzyckiego w Krakowie.
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:
- Pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbędnych badań;
- Wykonanie dokumentacji projektowej;
- uzyskanie wymaganych przepisami opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń i zwolnień;
- wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację;
- Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych - niezbędnych do zaprojektowania
i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Budowlane;
- przeprowadzenie prób i badań oraz przygotowanie dokumentów wymaganych dla oddania wykonanych robót.
Zakres robót projektowych:
- Odbudowa oraz umocnienie rowu;
- Przebudowa zjazdów i przepustów;
- Wykonanie chodników;
- Umocnienie pobocza;
- Odtworzenie terenów zielonych;
- Tymczasowa organizacja ruchu.
UWAGA: Przebudowa rowu na terenach podmokłych.
Zakres robót budowlanych:
- Roboty ziemne;
- Roboty rozbiórkowe zjazdów i przepustów;
- Umocnienie dna i skarp rowu;
- Wykonanie przepustów wraz ze ściankami czołowymi;
- Odtworzenie i umocnienie pobocza;
- Wycinka drzew i krzewów i odtworzenie terenów zielonych;
- Tymczasowa organizacja ruchu.
b)Zamawiający szczegółowo opisał przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno - użytkowego (zał. nr 5 do SIWZ), standaryzacja (zał. nr 6 do SIWZ) oraz map i rysunków (zał. nr 7 do SIWZ).
c)Na przedmiotowe roboty Wykonawca zobowiązany jest udzielić 36 miesięcy gwarancji..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.23.24.52-5, 71.32.20.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum Firm:
Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane GACZOREK Sp. z o.o.,
, ul. Podłącze 2, 30-218 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
Członek Konsorcjum: Zakład Usług Technicznych s.c. Leszek Gaczorek, Zygmunta Gaczorek,, al. 29-listopada 41 AB-4G, 31-425 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 574611,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 705000,00
Oferta z najniższą ceną: 705000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 705000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa materiałów do sterylizacji przez okres 24 miesięcy DZP/55/2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Otwock
(mazowieckie)
Dostawa trzech drukarek laserowych do Urzędu Skarbowego w Pruszkowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Pruszków
(mazowieckie)
Przebudowa nawierzchni drogi ul. Rumiankowej i ul. Owocowej w miejscowości Nowa Bukówka, Rumianka.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Żabia Wola
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH