PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej zamiennej dotyczącej dokumentacji projektowej inwestycji pn. Kryta pływalnia przy ul. Moniuszki w...

Miasto Białogard - Urząd Miasta Białogardu

Data publikacji ogłoszenia:

2012-04-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Białogard / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

75917/2012

Opis

Białogard: Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej zamiennej dotyczącej dokumentacji projektowej inwestycji pn. Kryta pływalnia przy ul. Moniuszki w Białogardzie
Numer ogłoszenia: 75917 - 2012; data zamieszczenia: 03.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63579 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Białogard - Urząd Miasta Białogardu, ul. 1-go Maja 18, 78-200 Białogard, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3122310, faks 094 3122919.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej zamiennej dotyczącej dokumentacji projektowej inwestycji pn. Kryta pływalnia przy ul. Moniuszki w Białogardzie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej zamiennej obejmuje: 1) Mapy geodezyjne do celów projektowych w skali 1:500 w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej zamiennej, 2) Koncepcję dotyczącą projektu budowlanego zamiennego - architektura ( koncepcja musi być zatwierdzona przez Zamawiającego ). 3) Projekt zagospodarowania terenu zamienny ( w przypadku wprowadzenia istotnych zmian ), 4) Projekt budowlany pełnobranżowy - zamienny, wymagany przepisami Prawa budowlanego, 5) Projekt technologiczny zamienny krytych basenów kąpielowych ( w tym: technologię podgrzewania, uzdatniania i dezynfekcji wody ), 6) Projekt wykonawczy - zamienny obejmujący wszystkie branże z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, 7) Projekt wyposażenia wnętrz krytych basenów kąpielowych, projekt technologiczny pomieszczeń pływalni ( w tym pomieszczeń: socjalnych, odnowy biologicznej ) - projekt zamienny, 8) Projekt organizacji i funkcjonowania basenów kąpielowych ( w tym: oznakowanie pomieszczeń, tablice informacyjne ) - projekt zamienny, 9) Projekt dróg i parkingów - zamienny uwzględniający etapowanie , 10) Projekt instalacji wewnętrznych - zamienny: a) instalacja wody zimnej, b) instalacja wody ciepłej użytkowej, c) kanalizacja sanitarna, d) kanalizacja deszczowa, e) instalacja centralnego ogrzewania, f) instalacja gazowa, g) instalacja kotłowni gazowej, h) instalacja wentylacji mechanicznej, i) instalacja oświetleniowa, j) instalacja gniazd wtykowych i połączeń wyrównawczych, k) instalacja zasilania komputerów, l) instalacja elektryczna, m) instalacja zasilania odbiorników siłowych, n) instalacja odgromowa, o) instalacja sygnalizacji p. pożarowej, p) instalacja kontroli dostępu, q) instalacja telefoniczna, r) system komputerowy, s) UPS, t) instalacja antywłamaniowa, u) instalacja klimatyzacji nawiewno - wywiewnej, v) instalacja nagłośnienia, w) instalacja inspicjencka (przyzywowa), x) oświetlenie na zewnątrz budynku, terenu przy budynku, y) centrala telefoniczna, z) centrala sygnalizacji p. poż. 11. Przyłącza i sieci zewnętrzne - projekt zamienny w przypadku konieczności wprowadzenia zmian dotyczących usytuowania infrastruktury zewnętrznej, 12. Opracowanie dotyczące ochrony przeciwpożarowej ( w tym: drogi ewakuacyjne, oznakowanie, wyposażenie w urządzenia gaśnicze, podświetlanie: dróg ewakuacyjnych, oznakowania, urządzeń ), 13. Przedmiar robót , 14. Kosztorys inwestorski - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, ( Dz. U. Nr 130, poz. 1389 ) oraz koszty utrzymania obiektu i certyfikat energetyczny, 15. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm. ), 16. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego ( art. 20 ust. 1 pkt. 1b Prawo budowlane ), 17. Zbiorcze zestawienie kosztów ZZK) bejmujące wykaz wszystkich dodatkowych czynników cenotwórczych związanych z wykonaniem inwestycji, takich jak: wykaz wszystkich dodatkowych usług, koszty organizacji placu budowy, koszty energii, wody, itp., 18. Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji, 19. Ocenę ekonomiczną zamierzenia budowy krytych basenów kąpielowych, studium wykonalności uwzględniający wprowadzone zmiany w dokumentacji projektowej, 20. Wykonanie prezentacji 3D ( wizualizacja multimedialna w wersji cyfrowej ), 21. Pełny zakres uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji itp. dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi ( w tym: przygotowanie wniosków, uzyskanie wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień oraz w tym celu przygotowanie wniosków i wykonanie niezbędnych opracowań; uzgodnienia ZUDP -Zespół uzgodnienia dokumentacji projektowe j w przypadku wprowadzenia zmian wymaganych uzgodnieniem ZUDP; złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zmianie decyzji pozwolenia na budowę ) oraz uzyskanie decyzji o zmianie decyzji pozwolenia na budowę ( dokonanie wszelkich uzupełnień i poprawek niezbędnych w trakcie postępowania o wydanie decyzji o zmianie decyzji pozwolenia na budowę ). 22. Dokumentacja zostanie sporządzona w wersji papierowej i elektronicznej (pdf. lub rtf). 23. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację: projekt budowlany w wersji papierowej w 5 egzemplarzach wraz z oryginałami dokumentów, do których uzyskania zobowiązany jest Wykonawca, a w wersji elektronicznej w 3 egzemplarzach oraz projekt wykonawczy w wersji papierowej w 3 egzemplarzach , a w wersji elektronicznej w 3 egzemplarzach. 24. Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami i że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu mają służyć. 25. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania wszelkich wyjaśnień i udzielania odpowiedzi na pytania w trakcie prowadzonej procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót przedmiotowej inwestycji.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.22.00.00-6, 71.24.10.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pracownią Architektoniczną Piotr Dominiczak&Mariusz Szczuraszek s.c., ul. Waryńskiego nr 21/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 153658,54 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 184500,00
Oferta z najniższą ceną: 184500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 184500,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b,
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli jego przedmiotem są m.in. usługi, które mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, a także w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest wykonanie opracowania dokumentacji projektowej zamiennej dotyczącej dokumentacji projektowej inwestycji pn. Kryta pływalnia przy ul. Moniuszki w Białogardzie opracowanej na podstawie umowy nr IM.-7020/1/5/2009 z dnia 23.02.2009 r., uwzględniającej zmiany określone przez zamawiającego, co biorąc pod uwagę ochronę praw autorskich oraz niewątpliwie działalność twórczą autora projektu, kwalifikuje się do udzielenia zamówienia z w trybie z wolnej ręki. Dnia 23 lutego 2009 r. zamawiający zawarł ww. umowę z wykonawcą Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek s.c. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Waryńskiego 21/2, który w §12 ust. 3 ww. umowy przeniósł na zamawiającego autorskie prawa majątkowe. Zamawiający kierując się indywidualnymi, uzasadnionymi, głównie finansowymi względami podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian w projekcie. Wg zapisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t.), zwłaszcza art. 49 ust. 2 nabycie całości autorskich praw majątkowych nie stanowi o możliwości czynienia zmian w utworze bez zgody twórcy. Jednocześnie zamawiający ma świadomość ograniczeń wynikających z autorskich praw osobistych, a zwłaszcza faktu, że są one nieograniczone w czasie, niezbywalne i niepodlegające zrzeczeniu się (art. 16 ustawy o Pr. Aut.), w szczególności zaś oznaczają nienaruszalność treści i formy utworu oraz jego rzetelne wykorzystanie (art. 16 ust.3 ustawy o Pr. Aut.). Zmiany w projekcie zakładają m.in. zmniejszenie ilości kondygnacji w zaprojektowanym budynku, co z kolei wiąże się z koniecznością zmiany zaprojektowanych instalacji, zmianą projektu wyposażenia wnętrz, itd. Uwzględniając zakres prac uznać więc należy, że są to na tyle istotne zmiany, że naruszają integralność projektu oraz prowadzą do zmiany zamysłu twórczego projektanta (patrz wyrok Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 25 maja 1979 r.; sygn. Akt. III CR 125/79), wprowadzenia których zamawiający nie może powierzyć innemu wykonawcy bez naruszenia przepisów ustawy o prawie autorskim oraz uszczerbków dla estetyki lub wymowy posiadanego już dzieła w postaci projektu krytego basenu kąpielowego przy ul. Moniuszki. Zamawiający wystąpił do wykonawcy projektu o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w posiadanym projekcie przez inną firmę lecz autor nie wyraził zgody. W świetle powyższego, udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki jest uzasadnione.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gąbin
(mazowieckie)
Remont kapitalny klatki schodowej budynku przy ulicy Wiosny Ludów 81 w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Zakup i dostawa oleju opałowego do siedziby Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ruda Śląska
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH