PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie robót branży elektrycznej i teletechnicznej w ramach realizowanego zadania - Modernizacja pomieszczeń na potrzeby kancelarii tajnej dla...

Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

353832/2014

Opis

Olsztyn: Wykonanie robót branży elektrycznej i teletechnicznej w ramach realizowanego zadania - Modernizacja pomieszczeń na potrzeby kancelarii tajnej dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2031 Chruściel - postępowanie 53/RB
Numer ogłoszenia: 353832 - 2014; data zamieszczenia: 23.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 317350 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5421600, faks 89 5421689.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna MON.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót branży elektrycznej i teletechnicznej w ramach realizowanego zadania - Modernizacja pomieszczeń na potrzeby kancelarii tajnej dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2031 Chruściel - postępowanie 53/RB.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące roboty budowlane: 1. Roboty br. elektrycznej i teletechnicznej: W pomieszczeniu SUFO zastąpienie klasycznej tablicy synoptycznej systemem komputerowym (wizualizacja komputerowa) dla potrzeb systemu elektronicznego zabezpieczenia technicznego pomieszczenia w zakresie włamania, napadu i kontroli dostępu (SSWiN/SKD GALAXY) opartym na platformie Inpro BMS. Stanowisko należy dodatkowo wyposażyć w drukarkę protokołującą; W pomieszczeniu nr 25 DZM Dyżurna Zmiana Bojowa zastąpienie klasycznej tablicy synoptycznej wynośnym monitorem (wizualizacja komputerowa) dla potrzeb systemu alarmowego SSWiN/SKD GALAXY, opartym na platformie Inpro BMS znajdującym się w pom. nr 3 SUFO; Zainstalowanie i uruchomienie drukarki do systemu SSWiN/SKD GALAXY; Instalacja dodatkowych trzech czujników SSWiN GALAXY typu PIR; Instalacja dodatkowego jednego czujnika SSWiN GALAXY typu MW; Zainstalowanie i uruchomienie Radiolinii systemu SSWiN/SKD opartej na portalu CO79 GALAXY TCBPA8M-1; Dostawienie i instalacja stanowiska podglądu obrazu kamer (monitor 21 cali) na stanowiska dowodzenia w pomieszczeniu nr 25 dla systemu telewizji dozorowej CCTV; Instalacja dodatkowych czujek sygnalizacji alarmu pożaru w przestrzeni międzysufitowej; Wyposażenie instalacji SAP w dodatkowy moduł I/O; Zainstalowanie i uruchomienie regulatora obrotów do przewidzianego i zaprojektowanego wentylatora; Wykonanie i montaż na podeście metalowej bramki - barierki oddzielającej podłogę kratową podestu. 2. Roboty instalacyjno-montażowe: Oprzewodowanie i okablowanie systemów SSWiN/SKD, SSP/SAP/PPOŻ, CCTV; Zainstalowanie oprogramowania INPRO BMS systemowego SSWiN/SKD GALAXY; Dostawa dodatkowego osprzętu, czujników, czujek, monitorów SSWiN/SKD, CCTV; Montaż aparatury i osprzętu wraz z oprzewodowaniem, okablowaniem, rozruchem technologicznym i przeszkoleniem personelu; Dostawa i montaż Radiolinii SSWiN/SKD GALAXY; Uzupełnienie dokumentacjo powykonawczej o nowe wprowadzane elementy systemów SSWiN/SKD, CCTV, SAP/PPOŻ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AJM Sp. z o.o., ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33080,79 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 40500,00
Oferta z najniższą ceną: 40500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 40500,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienia należy udzielić na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ppkt a, b ustawy Prawo zamówień publicznych dla dotychczasowego wykonawcy zadania, tj. AJM Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk, po przeprowadzeniu negocjacji. Zamówienie stanowi 23,81 % zamówienia podstawowego i jest niezbędne do jego prawidłowego wykonania. Zakres robót dodatkowych br. elektrycznej i teletechnicznej ujęty jest w protokole konieczności, zatwierdzonym w dniu 26.08.2014 roku i wynika z sytuacji niemożliwej do przewidzenia na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia podstawowego na roboty budowlane. Rozszerzony zakres prac nie ujętych w dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej zamówienia podstawowego wynika z ustaleń narad roboczych, pism dotyczących realizowanego zadania oraz dostosowania do obowiązujących przepisów: norm, decyzji, rozporządzeń, instrukcji, zaleceń i wytycznych dla tego typu obiektów i obejmuje następujące roboty br. elektrycznej i teletechnicznej: 1) W pomieszczeniu SUFO zastąpienie klasycznej tablicy synoptycznej systemem komputerowym (wizualizacja komputerowa) dla potrzeb systemu elektronicznego zabezpieczenia technicznego pomieszczenia w zakresie włamania, napadu i kontroli dostępu (SSWiN/SKD GALAXY) opartym na platformie Inpro BMS. Stanowisko należy dodatkowo wyposażyć w drukarkę protokołującą. Zainstalowanie oprogramowania w znacznym stopniu poprawi poziom zabezpieczenia chronionych pomieszczeń i umożliwi późniejszą swobodną rozbudowę. 2) W pomieszczeniu nr 25 DZM Dyżurna Zmiana Bojowa zastąpienie klasycznej tablicy synoptycznej wynośnym monitorem (wizualizacja komputerowa) dla potrzeb systemu alarmowego SSWiN/SKD GALAXY opartym na platformie Inpro BMS znajdującym się w pom. nr 3 SUFO. Zmiany w znacznym stopniu poprawią poziom zabezpieczenia chronionych pomieszczeń i umożliwią późniejszą swobodną rozbudowę oraz instalację wizualizacji na ograniczonej powierzchni pomieszczenia nr 25. 3) Zainstalowanie i uruchomienie drukarki do systemu SSWiN/SKD GALAXY. 4) Instalację dodatkowych trzech czujników SSWiN GALAXY typu PIR spełniających wymagania dla 3 stopnia w przestrzeni międzysufitowej kancelarii tajnej zgodnie z wymaganiami Normy Obronnej dla tego typu pomieszczenia. 5) Instalację dodatkowego jednego czujnika SSWiN GALAXY typu MW spełniającego wymagania dla 3 stopnia w przestrzeni międzysufitowej kancelarii tajnej zgodnie z wymaganiami Normy Obronnej dla tego typu pomieszczenia. 6) Zainstalowanie i uruchomienie Radiolinii systemu SSWiN/SKD opartej na portalu CO79 GALAXY TCBPA8M-1. 7) Dostawienie i instalacja stanowiska podglądu obrazu kamer (monitor 21 cali) na stanowiska dowodzenia w pomieszczeniu nr 25 dla systemu telewizji dozorowej CCTV. 8) Instalację dodatkowych czujek sygnalizacji alarmu pożaru w przestrzeni międzysufitowej zgodnie z zasadami CNBOP. 9) Wyposażenie instalacji SAP w dodatkowy moduł I/O, którego zadaniem będzie zwolnienie elektrorygla w drzwiach wejściowych w chwili wykrycia przez system SAP pożaru. Rozwiązanie to przyjęte w związku z zastosowaniem w adoptowanym pomieszczeniu systemu kontroli dostępu SKD, poprawi bezpieczeństwo osób przebywających w pomieszczeniu. 10) Zainstalowanie i uruchomienie regulatora obrotów do przewidzianego i zaprojektowanego wentylatora. 11) Wykonanie i montaż na podeście metalowej bramki - barierki oddzielającej podłogę kratową podestu w celu zabezpieczenia dojścia do kancelarii tajnej. Pierwotnie projektowane tablice synoptyczne o standardowych wymiarach fizycznie nie mieszczą się na ścianach wymienionych pomieszczeń, są bardziej awaryjne i nie dają możliwości rozbudowy systemu, jest to rozwiązanie sprzed 10 lat. Istniejące czujki i czujniki nie zabezpieczają w pełni pomieszczeń. Montaż dodatkowych sztuk (systemu SSWiN oraz SSP/SAP/PPOŻ) wynika z zastosowania sufitu podwieszanego - technicznego, którego przestrzeń też musi być zabezpieczona pod względem ochrony osób i mienia oraz ochrony przeciwpożarowej pomieszczeń kancelarii tajnej oraz ochrony całego budynku. W związku z powyższym zakres rzeczowy nie przewidziany w projekcie budowlano - wykonawczym zamówienia podstawowego, należy rozszerzyć o następujące roboty instalacyjno-montażowe: a) Oprzewodowanie i okablowanie systemów SSWiN/SKD, SSP/SAP/PPOŻ, CCTV; b) Zainstalowanie oprogramowania INPRO BMS systemowego SSWiN/SKD GALAXY; c) Dostawa dodatkowego osprzętu, czujników, czujek, monitorów SSWiN/SKD, CCTV; d) Montaż aparatury i osprzętu wraz z oprzewodowaniem, okablowaniem, rozruchem technologicznym i przeszkoleniem personelu; e) Dostawa i montaż Radiolinii SSWiN/SKD GALAXY; f) Uzupełnienie dokumentacjo powykonawczej o nowe wprowadzane elementy systemów SSWiN/SKD, CCTV, SAP/PPOŻ. Realizacja robót przez dotychczasowego wykonawcę zadania jest wskazana z uwagi na charakter robót, które są powiązane technologicznie z obecnie wykonywanymi. Wykonanie zamówienia dodatkowego wymaga połączenia jego elementów z tymi, które były realizowane przez wykonawcę zamówienia podstawowego. Umożliwi to również poprawne rozliczenie zadania i egzekwowanie rękojmi. Zakres robót jest ściśle powiązany z zakresem rzeczowym zamówienia podstawowego, realizowanego przez dotychczasowego wykonawcę. Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 5 ppkt a, b ustawy Prawo zamówień publicznych - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Podłączenie i konfiguracja szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kępice
(pomorskie)
Wykonanie nowych elementów wystroju wnętrza Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Grójec
(mazowieckie)
Modernizacja drogi w miejscowości Horodyszcze.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, roboty budowlane, licytacja elektroniczna
Chełm
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH