KOMUNIKAT

Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli wraz z przebudową kotłowni gazowej i rozbudową...

Urząd Gminy Skrzyszów

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Skrzyszów / małopolskie

Numer ogłoszenia

227350/2013

Opis

Skrzyszów: Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli wraz z przebudową kotłowni gazowej i rozbudową instalacji C.O. oraz instalacji gazowej
Numer ogłoszenia: 227350 - 2013; data zamieszczenia: 13.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 115740 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Skrzyszów, Skrzyszów 642, 33-156 Skrzyszów, woj. małopolskie, tel. 14 6326330, faks 14 6326332.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli wraz z przebudową kotłowni gazowej i rozbudową instalacji C.O. oraz instalacji gazowej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wchodzących w skład inwestycji pn.: Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli wraz z przebudową kotłowni gazowej i rozbudową instalacji C.O. oraz instalacji gazowej.W zakres zamówienia wchodzi:
1) termomodernizacja budynku mająca na celu poprawę bilansu energetycznego budynku szkoły wraz z robotami towarzyszącymi; w tym:
a. ocieplenie ścian piwnic,
b. wymiana okien, parapetów i drzwi,
c. ocieplenie ścian styropianem gr 15 cm,
2) przebudowa kotłowni gazowej, rozbudowa instalacji C.O., rozbudowa instalacji gazowej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.10-5, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.20.00.00-9, 45.21.00.00-2, 45.21.40.00-0, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 18.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 16.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Ogólnobudowlany Jan Waz, Koniuszowa 136, 33-326 Mogilno, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1253577,36 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 749151,66
Oferta z najniższą ceną: 749151,66 / Oferta z najwyższą ceną: 760706,43
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa Obiektów Rekreacyjnych w Złejwsi Wielkiej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Zławieś Wielka
(inne)
Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem - DZP.381.91.2014.DW
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH